Danh sách Tổng bí thư

Ảnh Tên Nhiệm kỳ Ghi chú

 

Trần Phú

 

10/1930-1931

 

Tổng bí thư đầu tiên

 

Lê Hồng Phong

 

3/1935-1936

 

Hà Huy Tập

 

26/7/1936

- 3/1938

 

Nguyễn Văn Cừ

 

3/1938-1/1940

 

Trường Chinh

 

5/1941-10/1956

 

Hồ Chí Minh

 

10/1956-1960

 

Kiêm Chủ tịch Nước

 

Lê Duẩn

 

10/9/1960-10/7/1986

 

Trường Chinh

 

14/7/1986-18/12/1986

 

Tổng Bí thư

 

Nguyễn Văn Linh

 

18/12/1986-28/6/1991

 

Tổng Bí thư

 

Đỗ Mười

 

28/6/1991-12/1997

 

Tổng Bí thư

Lê Khả Phiêu 12/1997-22/4/2001

Tổng Bí thư

 

Nông Đức Mạnh

 

22/4/2001-hiện nay

 

Tổng Bí thư