GIÁO TRÌNH-BÀI GIẢNG


 Trang chủ      Văn bản      Kết quả thi hết môn      Phần mềm       Liên kết Web       Giải trí

         I. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ 

          1. Bài giảng môn Toán Kinh tế                                           Download 

          2.  

          3.  

         II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

          1. Bài giảng môn Giải tích 1                                               Download

          2. Bài giảng môn Giải tích 2                                              Download

          3. Bài giảng môn Toán cao cấp                                         Download

          4. Bài giảng môn Phương pháp tính                                 Download

          5. Bài giảng môn Xác suất thống kê                                  Download

          6. Bài giảng môn Toán Ứng dụng                                      Download

          7. Bài giảng môn Toán Kinh tế                                          Download

          8. Bài giảng môn Quy hoạch tuyến tính                           Download

          9. Bài giảng môn Đại số đại cương                                     Download

         III. HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG ĐTVT

          1. Bài giảng môn Phương pháp tính                                   Download

          2. Bài giảng môn Bổ xung toán cao cấp                             Download  

          3. Bài giảng môn Xác suất thống kê                                   Download  

          4. Bài giảng môn Hàm phức & Phép biến đổi Laplace      Download 

         IV. HỆ TẠI CHỨC ĐẠI HỌC

          1. Bài giảng môn Toán Kinh tế                                           Download 

          2.  

          3.