ฝึกอบรม"การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์" #2/59


ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะที่เป็นองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อสังคมด้วยวิธีสหกรณ์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้พัฒนาเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคง  (Prudential Standard) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ้างอิงเทียบเคียงสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                        ในการนี้ ชสอ. จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันที่ 5  6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์

                        เนื่องจากมีสหกรณ์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมมากกว่าจำนวน 50 สหกรณ์  ชสอ. จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์” เพิ่มเติมจำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 7  8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. 
ภาพบรรยากาศภายในงาน

pic_อบรมการใช้เกณฑ์ฯ#2/59_7-8พ.ย.59
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และ ดูคลิปวีดีโอการนำเสนอ  ได้ที่ด้านล่างครับ

วิดีโอ YouTube

การบรรยายพิเศษ "การสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช
ประธานกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วิดีโอ YouTube

"เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย นายสุรจิตต์  แก้วชิงดวง
ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วิดีโอ YouTube

 "แนะนำการใช้โปรแกรมเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา
เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วิดีโอ YouTube

  "ข้อเสนอแนะก่อนแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติการประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความั่นคง"
วิดีโอ YouTube

สรุปผลการฝึกปฏิบัติ"การประเมิณสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดย นายสุรจิตต์  แก้วชิงดวง
ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์