นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2561

            
            ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นสถาบันระดับชาติของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสหกรณ์สมาชิกกว่า 1,090 สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการคัดเลือก ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ ชสอ. ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ชสอ. ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกกว่า 150 คนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


https://photos.app.goo.gl/ihQFKDMeSh5t2aPN6


สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และ ดูคลิปวีดีโอการนำเสนอ  ได้ที่ด้านล่างครับ- ประกาศ เรื่อง รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2561
 

การนำเสนอ “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2561"

  • ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก ได้แก่
    ชื่อผลงาน “ประกวดนักลงทุนมืออาชีพ”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด


2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก ได้แก่
    ชื่อผลงาน “การพัฒนา Credit Scorecard”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด


3. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี ได้แก่
    ชื่อผลงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
    เอกสารประกอบการบรรยาย


4. รางวัล ชมเชย ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “CCS : Coop Support System ระบบสนับสนุนงานสหกรณ์”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
    เอกสารประกอบการบรรยาย


5. รางวัล ชมเชย ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “SMS Alert ระบบรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกรรมและทางการเงิน 
                        เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    เอกสารประกอบการบรรยาย


6. รางวัล ชมเชย ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “คลินิกสหกรณ์ เฟส 1 (ตรวจสุขภาพทางการเงิน)
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด
    เอกสารประกอบการบรรยาย


7. รางวัล ชมเชย ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
    เอกสารประกอบการบรรยาย

    • ผลงานนวัตกรรมประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก และ รางวัล การนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่
    ชื่อผลงาน “บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ ID Card for cooperative management”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด
    เอกสารประกอบการบรรยาย