นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560

            ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นสถาบันระดับชาติของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสหกรณ์สมาชิกกว่า 1,084 สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการคัดเลือก ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ ชสอ. ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ชสอ. ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


pic_นวัตกรรม60_22ก.พ.61


สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และ ดูคลิปวีดีโอการนำเสนอ  ได้ที่ด้านล่างครับ- ประกาศ เรื่อง รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2560
 

การนำเสนอ “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560"

  • ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก ได้แก่
    ชื่อผลงาน “โครงการชุมชนคนออมเงิน”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี ได้แก่
    ชื่อผลงาน “การบริหารความเสี่ยงในระบบปฏิบัติการสหกรณ์”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด

3. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี และ รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่
    ชื่อผลงาน “ลดค่าหวยด้วยการออม”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จากัด

4. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จากัด

5. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “รถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด

    • ผลงานนวัตกรรมประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี ได้แก่
    ชื่อผลงาน “มาตรฐานคุณภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ISO 9001 : 2015”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จากัด

2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี ได้แก่
    ชื่อผลงาน “Prompt Loan System”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด

3. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี ได้แก่
    ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้แบบรวมศูนย์ออนไลน์”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด

4. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “โครงการรับสินล้านวันเกษียณ ปีที่ 2”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตารวจ จากัด

5. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด

6. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด

7. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “โครงการนวัตกรรมพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด"
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด

8. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
    ชื่อผลงาน “ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข”
    โดย สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด