นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2559

                    
                    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ประสานความร่วมมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคทั้ง 8 ชมรม จัดเวที  นำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559” โดยมีกิจกรรมทั้งการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นทั้งระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ ชสอ. ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ชสอ. ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะกรรมการชมรมฯ ทั้ง 8 ชมรม และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกกว่า 250 คนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
pic_นวัตกรรม59_18ก.พ.60โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

            

        1. รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 ได้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

ชื่อผลงาน “การบริหารจัดการสหกรณ์แบบกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

(Cooperative Management By Member) โดยใช้เทคนิคการร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op Co-op)”

ตัวแทนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ


            2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ได้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

ชื่อผลงาน “ระบบเชื่อมสมาคม ช่วยสมาชิก”

ตัวแทนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้


            3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ได้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ชื่อผลงาน “Magic Mirror Online”

ตัวแทนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง


              4. รางวัลการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ได้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ชื่อผลงาน “Magic Mirror Online”

ตัวแทนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และ ดูคลิปวีดีโอการนำเสนอ  ได้ที่ด้านล่างครับ


การนำเสนอ “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2559"


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่1
ชื่อผลงาน “โครงการสินเชื่อเพื่อการเคหะการผ่อนชำระแบบอัตราก้าวหน้า”
โดย 
สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่1
ชื่อผลงาน “สายใยครอบครัวผูกพัน ช่วยค้ำประกันเงินกู้”
โดย 
สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
ชื่อผลงาน “การจัดทำบัญชีและสร้างงบทดลองอัตโนมัติ โดย Microsoft Excel 2013” 
โดย 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
ชื่อผลงาน “การบริหารจัดการสหกรณ์แบบกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ (Cooperative Management By Member)
                โดยใช้เทคนิคการร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op Co-op)” 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
ชื่อผลงาน “ระบบเชื่อมสมาคม ช่วยสมาชิก” 
โดย 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด 


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
ชื่อผลงาน “Line official PSUCOOP”
โดย 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
ชื่อผลงาน “เครื่องมือบริหารสภาพคล่องเพื่อลดต้นทุนการบริหารงานสหกรณ์” 
โดย 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
ชื่อผลงาน “โปรแกรมคำนวณอนุมัติสินเชื่อแบบผ่อนชำระหลังเกษียณ” 
โดย 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
ชื่อผลงาน “Magic Mirror Online” 
โดย 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
ชื่อผลงาน “การจัดระบบงานเอกสารและข้อมูลการปฏิบัติงานด้วยระบบข้อมูลส่วนกลางในองค์กร (Organization Data Center)”
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด


ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผลงาน “ระบบบริหารความเสี่ยง และงานฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด” 
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด