นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์
โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

    หลักการและเหตุผล
                ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นสถาบันระดับชาติของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสหกรณ์สมาชิกกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ จึงร่วมกับชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคทั้ง 8 ชมรม จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นทั้งระดับภาคและระดับประเทศ การจัดเวทีสัมมนา “การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ” เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป

       วัตถุประสงค์
                1.เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
                2. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอข้อคิดเห็นสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์