ประเทศในกลุ่มอาเซียน

flag-thailand

1.ประเทศไทย (Thailand)
        เมืองหลวง                 :     กรุงเทพมหานคร
        ภาษา                         :     ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ
        ประชากร                    :    ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
        นับถือศาสนา             :     พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4%
        ระบบการปกครอง      :     ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


flag-brunei-darussalam

2.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
        เมืองหลวง                :     บันดาร์ เสรี เบกาวัน
        ภาษา                        :     ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
        ประชากร                   :     ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
        นับถือศาสนา            :     อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10%
        ระบบการปกครอง     :     ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์


flag-cambodia

3.กัมพูชา (Cambodia)
        เมืองหลวง             :    กรุงพนมเปญ
        ภาษา                     :    ภาษาเขมร รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
        ประชากร                :    ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%
        นับถือศาสนา         :    พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
        ระบบการปกครอง  :    ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

flag-indonesia

4.อินโดนีเซีย (Indonesia)
        เมืองหลวง              :     จาการ์ตา
        ภาษา                      :     ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
        ประชากร                 :     ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
        นับถือศาสนา          :     อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
        ระบบการปกครอง   :     ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารflag-lao_pdr

5.ลาว (Laos)
        เมืองหลวง              : นครหลวงเวียงจันทร์
        ภาษา                      : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
        ประชากร                 : ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
        นับถือศาสนา          : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
        ระบบการปกครอง   : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)


flag-malaysia

6.มาเลเซีย (Malaysia)
        เมืองหลวง               : กรุงกัวลาลัมเปอร์
        ภาษา                       : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
        ประชากร                  : มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
        นับถือศาสนา           : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11%
        ระบบการปกครอง    : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา


flag-myanmar

7.พม่า (Myanmar)
        เมืองหลวง            : เนปีดอ (Naypyidaw)
        ภาษา                    : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
        ประชากร               : มีเชื้อชาติพม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
        นับถือศาสนา        : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
        ระบบการปกครอง : ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

flag-philippines

8.ฟิลิปปินส์ (Philippines)
        เมืองหลวง            : กรุงมะนิลา
        ภาษา                    : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
        ประชากร               : มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
        นับถือศาสนา        : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%
        ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร


flag_singapore

9.สิงคโปร์ (Singapore)
        เมืองหลวง            : สิงคโปร์
        ภาษา                    : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจำวัน
        ประชากร               : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1%
        นับถือศาสนา        : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
        ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารflag-vietnam

10.เวียดนาม (Vietnam)
        เมืองหลวง            : กรุงฮานอย
        ภาษา                    : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
        ประชากร               : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
        นับถือศาสนา        : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
        ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

อ้างอิงจากเว็บไซต์ : 
Comments