គំរោងស្រាវជ្រាវ/សារណា (Project /Thesis)

និស្សិតទាំងអស់​ ដែលបានជ្រើសរើសយកប្រភេទនៃការសិក្សា គំរោងស្រាវជ្រាវ ឫ​សារណា នឹងមានការប្រជុំមួយ​ ស្តីអំពីបទបង្ហាញពីការសរសេរ Proposal Guideline of Project/Thesis រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ នៅបន្ទប់ ៣០៨ វេលាម៉ោង ៥:៣០ - ៦:៣០ ល្ងាច។ និស្សិតទាំងអស់​ អាចធ្វើការ download នូវឯកសារដែលទាក់ទងនឹង គំរោងស្រាវជ្រាវ ឫ សារណា ដូចមានបង្ហាញជូននៅខាងក្រោម៖
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
Here is the project/Thesis guideline   140k v. 1 Jun 13, 2011, 8:36 PM Long Bunteng
Ċ
View Download
  31k v. 1 Feb 22, 2012, 10:41 PM Long Bunteng
Ċ
View Download
  31k v. 1 Feb 22, 2012, 10:41 PM Long Bunteng
Ċ
View Download
  277k v. 2 Oct 18, 2011, 2:22 AM Long Bunteng
Ċ
View Download
Project/Thesis Proposal guideline   126k v. 1 Jul 18, 2011, 2:40 AM Long Bunteng
ĉ
View Download
  140k v. 3 Feb 28, 2012, 8:07 PM Long Bunteng
Comments