شیخ خزعل

شیخ خزعل

شیخ خزعل(1280 ه - 14 مرداد 1315 تهران) از شیوخ عرب آل کعب خوزستان بود. شیخ خزعل در اواخر حکومت قاجار بعلت ضعف حکومت ایران افرادی را دور خود جمع کرده بود و حاکم منطقه خرمشهر و آبادان و اهواز بوده است. با روی کار آمدن رضاخان به عنوان وزیر جنگ و بعد بعنوان نخست وزیر، وی شیخ خزعل را سرکوب کرد.

پدر شیخ خزعل شیخ جابر فرزند مرداو بوده که او نیز والی محمره از سوی حکومت قاجار بود. پس از جابر خان پسر بزرگ او مزعل خان جانشین پدر گردید ولی پس از مدت کوتاهی شیخ خزعل که فردی خشن و قصی القلب بود برادر خود را کشته و به جای او والی محمره ( خرمشهر فعلی ) گردید. وي ماليات خود را مستقيما به تهران مي‌پرداخت. قبل از مشروطيت، حكمراني اهواز نيز به او بخشيده شد و تمام زمين‌هاي اطراف كارون كه خالصه دولتي بود، به او واگذار كردند و سرانجام لقب سردار اقدس و رتبه اميرنوياني يافت و طوري به قدرت رسيد كه تمام عشاير عرب را مرعوب خود ساخت. پس از مدتی سر از فرمان حکومت مرکزی پیچید و با کمک انگلیس در منطقه برای خود قشونی فراهم نموده و بعنوان یکی از فراماسونهای معروف لژ قاهره پذیرفته شد و پس از ان لژ مستقل فیلیه را تاسیس نمود که خود در راس ان بود.

پس از انکه رضاخان به قدرت رسید یاغیان منطقه‌ای و قبیله‌ای را که هرکدام خود را «خان» میخواندند و مانع انسجام ملی و پیشرفت ایران می‌شدند از بین برد و با نجات خوزستان از چنگ شیخ خزعل خوزستان را تحت حکومت ایران اورد. کسانی همین خدمت رضاشاه را مهم‌ترین و دشوارترین چالش دوران او برمیشمرند. در غیر اینصورت خوزستان برای خود کشوری جدا و نفت خیز مانند کویت بود که با دسیسیه‌های «پتروپولیتیک» پدید آمده بود و شیخ خزئل «امیر» آن کشور می‌شد.

شيخ خزعل مردي فوق‌العاده عياش و خوشگذارن بود. تعداد همسران او در حرامسرا از صد نفر تجاور مي‌كرد. در مكر و حیلت نظیر نداشت. شرح دستگيري و شكست خزعل توسط دبيراعظم بهرامي تحت عنوان سفرنامه خوزستان تنظيم شده است
خزعل در لباس محلي
 
شيخ خزعل و شيخ مبارك حاكم كويت
 
گوشه‌اي از ارتش شيخ خزعل
 
شيخ خزعل در كنار عبدالعزيز بن سعود و شيخ جابرالصباح (امير كويت)
و تني چند از عوامل انگليسي همچون سر پرسي كاكس (1916- كويت)
 

مستر بل نماينده انگليس در خليج فارس و شيخ خزعل

 

 

Comments