"MEGA-POL" Administracja Nieruchomościami

 

Biuro firmy mieści się: 
93-574 Łódź ul. Radwańska 39 (róg Al. Politechniki, parter)
 
Administrowanie nieruchomościami
Obsługa eksploatacyjna nieruchomości:

sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości, oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości,

prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali  w zakresie niezbędnym
do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów oraz wyszukiwanie usługodawców,

udzielanie każdemu Właścicielowi (Najemcy) nieruchomości, w
godzinach funkcjonowania biura ZARZĄDU informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości,

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej
dotyczącej nieruchomości.

Obsługa techniczna nieruchomości:

przechowywanie oraz prowadzeniu dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,

kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i
urządzeń w jakie jest wyposażony i przygotowywanie w tym
zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do
wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,

kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania
napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,

kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania
ich skutków,

kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej
nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.

Obsługa finansowa nieruchomości:

dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości,

prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,

pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,

sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców
rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz
dostawców,

przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności
 z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,

sprawdzenie i/lub dokonanie uzyskania przez Wspólnotę
Mieszkaniową numeru NIP i REGON, dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, rozliczanie VAT i CIT jeżeli Wspólnota
prowadzi działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowej),

sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości,

sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych
oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej,
 
Szanowni Państwo:
 
Firma MEGA-POL działa na rynku łódzkim od 2003 roku. Firma nasza świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości mieszkalnych.
Oferta naszej firmy obejmuje następujące usługi: zarządzanie i
administrowanie nieruchomościami, utrzymanie czystości i pielęgnację
zieleni oraz obsługę techniczną nieruchomości.
 
 
 
Firma nasza zatrudnia specjalistów, których wiedza i umiejętności
pozwalają na wykonywanie usług na najwyższym poziomie, w pełni spełniających oczekiwania naszych Klientów. W chwili obecnej
świadczymy swoje usługi dla kilku nieruchomości na terenie Łodzi.
 
Misją firmy jest oferowanie kompleksowej i fachowej pomocy w szeroko rozumianym gospodarowaniu nieruchomościami.

Aby sprawnie, rzetelnie i skutecznie wykonywać powierzone nam obowiązki, dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji.
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do
korzystania z naszych usług.

Pozostaję z poważaniem
Jan Jefimik

Firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości i Polskiej Federacji  Zarządców Nieruchomości

W codziennym działaniu firma stosuje Kodeks Etyki i Kartę Praw Klienta.

- Wystawiamy faktury VAT.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 

                           

    

  Nieruchomość jest kapitałem, którego wartość
 rynkowa w dużym stopniu zależy od jakości
zarządzania - dlatego nie warto powierzać jej
 amatorom. 
 
 
 
 
 
"Życie" budynków składa się z trzech etapów: projektowania, realizacji i eksploatacji. W każdym z tych etapów powinien uczestniczyć w jak największym stopniu  inżynier budowlany. 
 
                                             mgr inż.  Jan Jefimik - właściciel firmy MEGA-POL