หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงไปกับเรา
            เรียนทฤษฎี=จะได้ความรู้
            เรียนปฏิบัติ=จะได้ทักษะ
เรียนทฤษฎี+ปฏิบัติ=จะได้ฝีมือ