Forside
"Nåvel, munker! Da vil jeg si dere er at alle betingede fenomener er forgjengelige. Vær energiske, så kommer dere til å nå målet!"
Buddhas siste ord..


Skogskloster buddhistsamfunn (stiftet høsten 2011) skal samle theravadabuddhister og andre interesserte,
uavhengig av etnisitet, med formål å bygge opp et aktivt og levende samfunn med fokus på praksis, arrangementer 
og støtte rundt etableringen og drift av et skogskloster. Vi knytter oss spesielt til den thailandske skogstradisjonen, 
og lærere og praksis innen denne tradisjonen. 

Vi har ukentlige aktiviteter og inviterer lærere til å lede flere meditasjonssamlinger gjennom året. Vi jobber også 
med å invitere munker til å være her i Norge i perioder fram mot etableringen av skogsklosteret og en fast munkesangha. Skogskloster buddhistsamfunn er et eget trossamfunn tilknyttet Buddhistforbundet. Ønsker du å bli medlem kan du fylle ut innmeldingsskjema her.

Vi er tilknyttet Stiftelsen skogskloster og Prosjekt Skogskloster i Norge.
 Ved å etablere et tradisjonelt skogskloster her i Norge vil vi ha lokal tilgang på kompetente lærerressurser. Et mål er å etablere et eget bysenter 
for undervisning og ulike aktiviteter.

Ønsker du å være med å delta eller bidra på ulike måter er du
 hjertelig velkommen. Ta kontakt med oss på epost: post@skogskloster.no eller kom på et av våre arrangementer. Våre arrangementer er gratis og basert på donasjoner. Ved lengre meditasjonsretreat må man dog påregne å bekoste kost og losji selv. Du må gjerne gi en donasjon til  Skogskloster Buddhistsamfunns kontonr:  1503 30 58575.  

Mer informasjon på Stiftelsen skogskloster og Prosjekt skogskloster i Norge
.

 Eller bli medlem av vår facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/skogskloster.buddhistsamfunn/

Forest Monastery Buddhist Society (Skogsloster Buddhistsamfunn) was founded in 2011 to bring together Theravada Buddhists and others interested in the Buddhist path. Our aim is to foster an active and vibrant local community with a focus on regular practice, as well as to support the establishment and operation of a forest monastery in Norway. Our group is affiliated specifically   with the Thai forest tradition in general, and the teachers and practice in this tradition in particular.

We have weekly activities focused on group sitting meditation, and  also invite teachers to conduct  meditation retreats throughout the year. We are working to invite monks to reside here in Norway in the period prior to establishing a forest monastery and a permanent monk sangha. The Forest Monastery Buddhist Society is registered as its own denomination affiliated with Buddhistforbundet.

We are affiliated with the Forest Monastery and Convent Forest Project Foundation in Norway. By establishing a traditional forest monastery here in Norway, we aim to have local access to experienced teaching resources. We also hope to set up a city center for teaching, meditation and other activities.

Would you like to join our community, or contribute to our project?  Please contact us by email: post@skogskloster.no or come to one of our events to find out how you can participate.


Takk til Truls Melbye Tiller som lar oss bruke hans bilder på denne nettsiden
Undersider (1): Styret:
Comments