ตลับเมตร

 

ตลับ เมตร คือเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่มีสายวัดเก็บอยู่ในตลับอย่างมิดชิด ทำให้

สะดวกในการนำติดตัวไปใช้งานได้ตลอดเวลา ตลับเมตรใช้ในการวัดหาระยะหรือ

ตรวจสอบขนาดของวัสดุ ชิ้นงาน ฯลฯ เนื่องจากตรงหัวสายวัดของตลับเมตรมีขอ

เกี่ยว ซึ่งใช้เป็นที่เกาะยึดกับขอบของชิ้นงานที่ต้องการวัด ทำให้การดึงสายวัดออก

จากตลับเพื่อใช้ในการวัดระยะหรือตรวจสอบขนาดของวัสดุ หรือชิ้นงานได้สะดวก ซึ่งผู้ใช้ควรเรียนรู้เรื่องสำคัญของตลับเมตร 

ตลับ เมตรทำด้วยโลหะปั๊มมีลักษณะรูปร่างเป็นตลับ เพื่อม้วนเก็บสายวัดชนิดบาง

ที่เป็นโลหะมีสปริงไว้ภายในตลับอย่างมิดชิ ตรงส่วนปลาสุดของสายวัดนี้เป็นขอ

เกี่ยว และที่ด้านหน้าของสายวัดมีหน่วยการวัดเป็นนิ้ว ฟุต หรือหน่วยเมตริกกำกับ

ไว้ หรือสายวัดบางชนิดของตลับเมตรมีหน่วยนิ้ว ฟุต กำกับไว้ข้างหนึ่ง และมีหน่วย

เมตริกกำกับไว้อีกข้างหนึ่งเพื่อสะดวกในการใช้ ตลับเมตรที่มีจำหน่ายตามท้อง

ตลาดทั่วไป มีขนาดตลับบรรจุสายวัดได้ความยาวตั้งแต่ 1.00 – 5.00 เมตร ขนาดที่

ช่างไม้และช่างก่อสร้างนิยมใช้มากที่สุดได้แก่ขนาดตลับที่บรรจุสาย วัดได้ความ

ยาว 2.00 เมตร 

การใช้ตลับเมตร 

ตลับเมตรใช้สำหรับการวัดระยะ ตรวจสอบขนาดของวัสดุหรือชิ้นงาน มีวิธีปฏิบัติ

ดังนี้ 

1. กำหนดขนาดความกว้างหรือความยาวที่ต้องการวัดขนาดให้ชัดเจน 

2. ให้ใช้ขอเกี่ยวของสายวัดเกี่ยวกับริมขอบของไม้ แล้วพยายามปรับสายวัดให้ได้

มุมฉากกับริมขอบของไม้และตรงกับตำแหน่งที่กำหนด 

3. ดึงสายวัดให้ตึง ใช้ดินสอหรือเหล็กหมาดจุดให้ตรงกับระยะความกว้างหรือความ

ยาวลงบนแผ่นไม้หรือชิ้นงาน 

การบำรุงรักษาตลับเมตร 

การบำรุงรักษาตลับเมตรให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ :- 

1. หลีกเลี่ยงการใช้ของแข็งหรือของมีคม ขูดลงบนหน่วยการวัดซึ่งทำให้หน่วยการ

วัดไม่ชัดเจน เกิดการวัดที่ผิดพลาดได้ 

2. การม้วนสายวัดเข้าเก็บในตลับ ควรใช้มือจับช่วยผ่อนแรงไม่ให้สายวัดม้วนเข้า

ตลับเร็วเกินไป อาจทำให้สายวัดติดขัดเสียหายได้ 

3. การดึงขอเกี่ยวที่หัวสายวัดแรงเกินไปขณะวัดระยะ อาจทำให้ขอเกี่ยวบิดหรือยึด

ตัวออก เป็นเหตุให้หน่วยการวัดผิดพลาดได้ 

4. การวางของหนักทับลงบนตลับเมตร อาจทำให้ตลับเมตรแตกชำรุดเสียหายได้