ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 • การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ค. 2560 21:33 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา รายละเอ ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2560 05:01 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประมวลภาพกิจกรรม

 • โครงการอบรม "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดาวน์โหลดคู่มือการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 01:17 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • กิจกรรมโครงการแสดงเจตจำนง "ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกจัดกิจกรรมโครงการแสดงเจตจำนง "ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน"
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 22:18 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • วันต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 07:08 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล

 • ประกาศรับสมัครพนักงานดับเพลิง    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อาศัยอำนาจอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2560 00:52 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้าง

 • โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง วัดผาปังกลาง-บ้านเด่นอุดม ปริมาณงาน ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งขนาดกว้างตามลาดเอียง 4.50 เมตร ยาว 55 ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 06:52 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสันขี้เหล็ก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 05:45 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การแสดงผลที่สมบูรณ์ผ่าน Google Chrome

Google Calendar
 • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 02:13 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • ผลการประเมิน LPA 2559 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assesment : LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2559
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 18:48 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • รายงานการรับฟังความคิดเห็นกรณีขออนุญาตดูดทรายแม่น้ำวัง
  ส่ง 14 มิ.ย. 2560 20:10 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • รายงานประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2559
  ส่ง 14 มิ.ย. 2560 02:12 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
 • คำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน เพื่อให้การบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 19:36 โดย ADMIN MAEPHRIK.SAO
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »