แม่น้ำป่าสัก

    แม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ เนื่องจากแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ต้นทางและปลายทางของสินค้า ในภาคอุสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อขนส่งสินค้ามายังกรุงเทพมหานคร และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

    ในปัจจุบัน แม่น้ำป่าสักมาสารถทำการเดินเรือขนส่งสินค้า ระยะทางตามลำน้ำ
ประมาณ 43 กิโลเมตร การจราจรทางน้ำมีความหนาแน่นและคับคั่งอย่างมาก
อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ ทำให้เดินเรือยากลำบาก ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมในการขนส่งสินค้าทางลำน้ำในประเทศ