General Arrangements for Meets

The Mountain Club of South Africa - Free State Section

  • Ons vertrek vanaf die kampus van die Vrystaatse Universiteit. Almal kom by Beskermingsdienste se gebou in Alumnilaan bymekaar, waar die motors onder die koeltebome geparkeer sal word. Die Beskermingsdienste kan nie aanspreeklik gehou word vir enige skade of diefstal nie, maar die voertuie sal nietemin relatief veilig daar wees.

We leave from the campus of the University of the Free State. Everyone should meet at the Protection Services building in Alumni ave., where the cars can be parked under shade trees. The Protection Services cannot be held liable for any damage or theft, but the cars should be relatively safe there.

  • Die vertrektyd is altyd 17:00 tensy anders vermeld op die program. Maak asseblief seker met die leier in hierdie verband.

The time of departure is always 17:00, unless otherwise stated on the programme. Please check with the meet leader in this regard.

  • As u ’n uitstappie wil meemaak, of meer inligting soek, kontak asb. die leier. As die leier nie beskikbaar is nie, kontak die sekretaresse.

Please let the leader of the meet know if you want to go along or want more information. If the leader is not available, contact the secretary.

  • Stappers moét asseblief ten minste drie dae voor ‘n uitstappie die leier kontak as julle wil saamgaan, tensy die program ‘n vroeër keerdatum aandui.

Participants must please contact the meet leader at least three days before the meet if they intend going along, unless the programme indicates an earlier date.

  • Die leiers sal poog om saamrygeleenthede te organiseer, maar dit is nie hul verantwoordelikheid om vervoer vir almal te kry nie.

The leaders will attempt to organise lifts, but it is not their responsibility to arrange transport for everyone.

  • Sekere toerustingitems (rugsakke, slaapsakke, stofies) kan gehuur word van Mountain Pursuits. Kontak Pieter op 082-304 3288 of pieter@mountainpursuits.co.za.

Certain equipment items (rucksacks, sleeping bags, stoves) can be rented from Mountain Pursuits. Contact Pieter on 082-304 3288 or pieter@mountainpursuits.co.za.

  • Nie-lid fooie vir uitstappies is R10.00 per dag, uitsluitend kinders onder 15 en lede van ander stapklubs.

Non-members fee for attending a meet, is R10,00 per day, excluding children under the age of 15 and members of other hiking clubs.

  • Alle gelde t.o.v. uitstappies is vooruit betaalbaar en sou ‘n persoon nie meer ‘n uitstappie kan meemaak nie is gelde nie terugbetaalbaar nie tensy ‘n ander persoon in die persoon se plek gaan. Die Klub verloor jaarliks baie geld as gevolg van stapgelde wat nie betaal word nadat ‘n lid aangedui het dat hy ‘n uitstappie sal bywoon, maar dan kop uittrek en nie die verskuldigde bedrag betaal nie.

All fees for meets must be paid in advance, and should a person not be able to attend a meet for any reason whatsoever, the monies paid are not refundable, unless another person can be arranged in their place. The Club loses a lot of money each year as a result of people who indicate that they intend going on a meet, but then pull out at the last minute and do not pay their meet fees.

    Vir rotsklimuitstappies, kontak / For climbing meets, contact:

Jacques Raubenheimer: 083 379 9145

 

Graderings van uitstappies: / Grading of hiking meets:

 

A

Makliker uitstappies, geskik vir onervare of minder fikse mense en kinders. Afstand is nie so ver nie en terrein nie so ru nie. A- is baie maklik; A+ is ‘n bietjie moeiliker.

Easier meets, suited to inexperienced or less fit people and children. Distances are not too far, and terrain not too rough. A- is very easy; A+ is a bit harder.

B

Gemiddelde uitstappies. Redelike fiksheid word vereis, maar nie te veeleisend nie. Afstande mag soms ver wees, en terrein ru of redelik moeilik. B- is nog redelik maklik; B+ is redelik moeilik.

Average meets. A reasonable degree of fitness is required, but not too demanding. Distances may sometimes be far, and terrain rough or reasonably difficult. B- is still relatively easy; B+ is reasonably difficult.

C

Moeilik en dikwels lang staptogte, net geskik vir fikse en ervare stappers. Afstande is dikwels ver en die terrein moeilik en steil. C- is nog nie te erg nie, terwyl C+ ‘n baie veeleisende staptog is.

Difficult and often long hikes, suited only for fit and very experienced hikers. Distances are often far, and the terrain is difficult and steep. C- is still not too bad, while C+ is extremely demanding.

Comments