ระบบดูแลช่วยเหลือ

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ  (สำหรับครูที่ปรึกษา)

เอกสารเล่มที่ 1  สรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ปกเหลือง)  สำหรับประเมินพฤติกรรมเด็ก

โดยนักเรียน ครู และผู้ปกครอง และแปลผล  ประกอบด้วย 

นน.ชล.1                 แบบบันทึกสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

นน.ชล.1.1              สรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เป็นรายบุคคลจากการประเมิน 3 ฝ่าย

นน.ชล.1.2              แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สำหรับนักเรียน  เป็นผู้ประเมินตนเอง

นน.ชล.1.3              แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สำหรับครู  เป็นผู้ประเมินนักเรียน

นน.ชล.1.4              แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สำหรับผู้ปกครอง  เป็นผู้ประเมินนักเรียน

               

เอกสารเล่มที่ 2      บันทึกการคัดกรอง  แบบบันทึกสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (ปกชมพู)

สำหรับคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้ง 7 ด้าน

ประกอบด้วย        

นน.ชล. 2                สรุปบันทึกการคัดกรอง

นน.ชล. 2.1             แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

นน.ชล. 2.2             แบบบันทึกการคัดกรอง (รายบุคคล)

               

เอกสารเล่มที่ 3      แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา (ปกฟ้า)

สำหรับให้การช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสรุปผลการดำเนินการช่วยเหลือ

ประกอบด้วย        

นน.ชล. 3                แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา

นน.ชล. 3.1             แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

นน.ชล. 3.2             แบบสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น

นน.ชล. 3.3             แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

นน.ชล. 3.4             แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (โดยครูที่ปรึกษา)

นน.ชล. 3.5             แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน (จากการส่งต่อนักเรียน)

นน.ชล. 3.6             แบบบันทึกการจัดกิจกรรม

นน.ชล. 3.7             แบบบันทึกการให้คำปรึกษา