MBOG Annual Meeting 2015


เรียนท่านผู้มีเกียรติ

    เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 43 ปี  เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการดูแลและรักษาโรคกระดูกพรุน จึงได้จัดการประชุมวิชาการ MBOG Annual Meeting 2015 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยแก่แพทย์ทางออร์โธปิดิกส์โดยเฉพาะอนุสาขาเมตาบอลิกและผู้สูงอายุ  ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเพิ่มพูนทักษะในการรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเรียนการสอนในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ การนำเสนอกรณีศึกษาและการแสดงนิทรรศการทางการแพทย์ ล้วนแสดงถึงความก้าวหน้าด้านการบริการ การรักษาพยาบาล การวิจัย และนวัตกรรม โดยเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามรายละเอียดดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


                                                      รศ.นพ.ศุภศิลป์ สุนทราภา

                                          ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ MBOG Annual Meeting 2015