✤ Paříž
13, rue des Barres, Paris, 75004, Francie
Sekretariát: Tel +33 (0)1 48 87 32 02

Bratři : 34, rue Geoffroy l'Asnier, Paris, 75004, Francie
Tel : +33 (0)1 42 72 64 99

Sestry: 10, rue du Pont-Louis-Philippe, Paris , 75004, Francie
Tel : +33 (0)1 48 87 74 87
Místo a historie...

  • Jak se zrodila pařížská fundace ?

Mluvit o založení Bratrstev v Paříži znamená ponořit se do počátků "Jeruzaléma", neboť první komunity Bratrstev se zrodily právě zde. Jak by řekl žalmista: Každý jí nazve Matkou, neboť z ní se vše zrodilo ... (Žl 86,5). Na počátku této první fundace v srdci města Paříže je saharská poušť ! Vždyť právě uprostřed oné vyprahlé pouště severní Afriky bratr Pierre-Marie rozpoznal svou touhu hloubit na opravdové poušti dnešní doby, kterou jsou megapole, oázy modlitby. Paříž byla první která kde se tato intuice realizovala. Ve stejné době tu byl i kardinál Marty, pařížský arcibiskup, který formuloval své přání povolat do Paříže mnichy pro nové tisíciletí. Touha a povolání, bratra Pierre-Marie a kardinála Marty, se setkaly jednoho památného dne roku 1973, kdy zaznělo : "C'est d'accord - Ujednáno", slova které budou základem budoucí fundace prvního bratrstva pojmenovaného podle kostela svěřeného prvním bratřím, "Saint-Gervais". Bylo jich při prvních nešporách Slavnosti Všech Svatých dvanáct. 

  • Co důležitého provázelo tuto funadaci ?

První velkou událostí po založení Bratrstev v roce 1975, je samozřejmě založení Bratrstev sester, 8. prosince 1976. Třikrát denně se od té chvíle scházejí mniši a mnišky k liturgii v kostele Saint-Gervais. V roce 1979 složí do rukou kardinála Marty první z nich časné sliby a v roce 1995 věčné sliby. Od roku 1976 jsou tu i první vlaštovky laických bratrstev. Dnes je jich téměř třicet! V dubnu roku 1991 se bratři stěhují do nového domu na ulice Geoffroy-l'Asnier, zatímco nový dům sester bude požehnán kardinálem Lustiger v roce1992 na ulici Pont-Louis-Philippe. Hned nato se Bratrstva pouští do stavebních prací v kostele. Ten je celý vymalován, jsou vsazeny vitráže a v roce 2000 je posvěcen nový oltář. Fundace ve Vézelay v roce 1993 a všechny další znamenají mnoho pro pařížský dům. Jde o téměř každoroční zkušenost "dynamismu provizoria", toho že na této zemi jsme jen poutníky. Ale též příležitostí žít neustále naladěni na růst Jeruzalémské rodiny. 

  • Jaké je vaše specifické povolání uprostřed Paříže ?

Naše Bratrstva zůstala věrná svému prvnímu povolání, a tomu co nám bylo svěřeno: rozvinout na asfaltu velkoměsta koberec modlitby. To je naší první misií. Modlitba v liturgii, přenášenou dnes rádiem, televizí a Internetem, ale též celodenní adorace Nejsvětější Svátosti. Náš kostel se stal v srdci Paříže místem pravého duchovního občerstvení, zvláště o nedělních bohoslužbách v 11. hod.

Naším posláním je též evangelizace. Na prvním místě jistě skrze mnišskou liturgii. Rozvinutou a obohacenou o mnohé prvky východních a západních křesťanských tradic, s velkým zastoupením patristické literatury a predikace. Ta je dvakrát denně. Na dalším místě je tu svědectví našeho zasvěceného života začleněného do městské multikulturní reality. Na cestě do zaměstnání se setkáváme s muži a ženami, svobodnými i ženatými, 
mladými i starými, nejrůznějších národností a ras. Ale též přímo v kostele a tam kde bydlíme s radostí zveme spoluobčany ke společenství. V rámci diecéze, která podporuje toto specifické mnišské charisma, sloužíme takto městu. 

  • Jak se tato misie začleňuje a obohacuje charisma Bratrstev Jeruzalém ?

Historie učinila z pařížské fundace místo formace pro bratry a sestry kteří se rozhodují vstoupit do naší mnišské rodiny. Tak se i dá vysvětlit vysoký počet členů zdejších komunit. Na rozdíl od jiných existujících domů, kde upřednostňujeme malá bratrstva nepřesahující 15 mnichů nebo mnišek. Dynamika pařížské fundace dovoluje též hojný počet laických komunit toužících čerpat z téhož jeruzalémského charismatu. Skupiny laiků se scházejí k modlitbě, pohostinnosti, výpomoci, rozlišování povolání atd. 
 
Pařížská Mnišská bratrstva Jeruzalém mají další docela zvláštní poslání. Pro ostatní bratrstva ve světě jsou půdou, kde zapouští své kořeny jejich společenství v jedné "jeruzalémské" rodině.