✤ Kniha života

   KAPITOLY:
 • Láska
 • Modlitba
 • Práce
 • Mlčení
 • Pohostinnost
 • Mniši a mnišky
 • Čistota
 • Chudoba
 • Poslušnost
 • Pokora 
 • V srdci měst
 • V srdci světa
 • V církvi
 • Jeruzalém
 • Radost
Kniha života mnišských bratrstev Jeruzalém, kterou br. Pierre-Marie napsal se odlišuje od klasických mnišských řeholí. Jde o celkový nástin duchovní cesty který ocení všichni ti, kteří jsou citliví na univerzalitu křesťanského povolání situovanou do městské reality. Všichni ti kteří chtějí žít „v srdci měst, v srdci Boha“. Na stránkách Knihy života je připomenuto jak a proč milovat, modlit se, pracovat, být pohostinným, mlčet. Jak a proč žít čistotu, chudobu a poslušnost, pokoru a radost, v srdci světa a v srdci Církve, začleněn do rytmu moderních velkoměst. Jde o životní cestu která nese ono výstižné jméno Jeruzalém, jméno města které Bůh dal lidem a lidé staví pro Boha.

Z předmluvy: 

„Po celou dobu jsem se ze všech sil snažil, abych neříkal nic jiného než to, co sám už zjevil a uložil Pán. Opíral jsem se o Písmo svaté, o živou vzpomínku na Krista, o vnitřní hlas Ducha, který všechno řídí a osvěcuje, a o to, co církev po staletí praktikuje a čemu učí... Zdálo se mi proto dobré, abychom si neustále připomínali základní důvod a podstatný vzor, podle kterého se vše uspořádává. Máme se opírat o veliký příklad Nejsvětější Trojice a zároveň o Kristovu podobu. To je dokonalý vzor každého života lásky, modlitby, práce, mlčení, pohostinnosti a jedinečný vzor chudoby, čistoty, poslušnosti, pokory, radosti... Rovněž je dobré a nutné opírat se o při všech těchto povzbuzeních o to, co již tolik svatých mnichů a mnišek i našich otců ve víře napsalo nebo prožívalo a to v témže smyslu a pro týž cíl. A také je dobré odvolávat se co nejvíc na Pannu Marii, které jsou naše bratrstva zasvěcena.“

br. Pierre-Marie Delfieux