Quy trình vận hành máy nén khí

Quy trình vận hành máy nén khí
Quy trình vận hành máy nén khí Hitachi

1. Kieåm tra tröôùc khí vaän haønh maùy.

 

Tröôùc khi vaän haønh heä thoáng maùy neùn khí caàn kieåm tra moät soá vaán ñeà sau:

                        -    Nguoàn ñieän vaøo heä thoáng: 380V/ 3pha/ 50Hz.

-         Kieåm tra caùc tieáp ñieåm ñieän vaø roø ñieän.

-         Kieåm tra daàu boâi trôn.

-         Kieåm tra heä thoáng van chaën vaø van an toaøn.

-         Kieåm tra hoäp bao che, daây cuaroa…

 

2. Vaän haønh heä thoáng.

 Sau khi ñaõ kieåm tra taát caû caùc vaán ñeà treân ñaõ ñaït yeâu caàu, ta coù theå vaän haønh heä thoáng theo thöù töï sau:

 

 

-         Ñoùng MCCB nguoàn ñieän caáp cho maùy.

-         Kieåm tra ñoä leäch pha cuûa maùy.

-         Kieåm tra möùc daàu phaûi naèm giöûa 2 vaïch ñoû (oáng ño möïc daàu taïi bình chöùa daàu).

-         Nhaán nuùt STAR vaø giöõ (ñeøn star saùng vaø maùy hoaït ñoäng).

-         Kieåm tra aùp löïc laøm vieäc hoaït ñoäng (coù taûi, khoâng taûi) ñuùng vôùi caøi ñaët ban ñaàu (Ñoàng hoà aùp löïc treân baûn ñieàu khieån).

-         Kieåm tra nhieät ñoä daàu cuûa maùy, thôøi gian hoaït ñoäng cuûa maùy, AÙp löïc laøm vieäc cuûa maùy, … baèng caùch nhaán nuùt SELECT (Nhieät ñoä hoaït ñoäng toát nhaát trong giôùi haïn cho pheùp 65oC – 100oC).

-         Muoán cho maùy döøng hoaït ñoäng nhaán nuùt STOP vaø giöõ (maùy seõ ngöøng hoaït ñoäng).

-         Kieåm tra ñoàng hoà aùp löïc treân baûn ñieàu khieån trôû veà 0 ( töø 1 -> 2 giaây sau khi döøng maùy).

-         Ngaét MCCB nguoàn ñieän caáp cho maùy

 

C.  Söû lyù söï coá maùy neùn khí.

               Khi maùy hoaït ñoäng neáu coù söï coá saûy ra thì treân maøn hình ñieàu khieàn cuûa maùy seõ baùo ñoäng theo hai cheá ñoä sau:

-    Cheá ñoä baùo ñoäng (ñeøn Alarm baùo saùng).

               Khi maùy baùo ñoäng ôû tình traïng naøy caàn taét maùy ñeå kieåm tra söï coá baèng caùch tra caùc maõ soá hieän  thò treân maøn hình. Sau ñoù taét ñieän, khaéc phuïc söï coá vaø nhaán nuùt Reset môùi cho maùy hoaït ñoäng trôû laïi.

-    Cheá ñoä döøng maùy ( ñeøn Shut Down saùng).

     Khi maùy baùo ñoäng tình traïng naøy thì laäp töùc maùy seõ töï ñoäng ngöøng hoaït ñoäng. Ta cuõng tieán haønh kieåm tra maõ soá söï coá vaø tieán haønh khaéc phuïc. Neáu khoâng khaéc phuïc ñöôïc neân lieân heä vôùi nhaø cung caáp maùy ñeå giaûi quyeát söï coá.

 

         

 3. Cheá ñoä baûo döôûng vaø veä sinh ñònh kyø.

          a. Ñònh kyø moãi ngaøy.

 

-         Xaû nöôùc ôû ñaùy bình chöùa 3 laàn/ 1ngaøy (trong tröôøng hôïp bình chöùa khoâng coù xaû nöôùc töï

    ñoäng).

       -   Kieåm tra möùc daàu boâi trôn ( khi maùy hoaït ñoäng möùc daàu phaûi luoân luoân naèm giöõa hai

           vaïch ñoû cuûa thang ño möùc daàu ).

       -   Cuoái moãi ngaøy neân veä sinh loïc khí ñaàu vaøo.

 

          b.  Ñònh kyø moãi thaùng – quùi.

 

          -   Veä sònh loïc khí ñaàu vaøo, daøn giaûi nhieät cuûa daàu, khí cuûa maùy.

-   Kieåm tra söï hoaït ñoäng cuûa moâtô, daây cuaroa.

       -   Chaâm theâm daàu boâi trôn neáu möùc daàu naèm döôùi möùc cho pheùp.

       -   Kieåm tra van an toaøn cuûa maùy (duøng tay naém khoen keùo leân ).

 

 

          c.  Haèng naêm theo tieâu chuaån cuûa nhaø saûn xuaát.

 

          Maùy neùn khí seõ ñöôïc baûo trì vaø thay theá phuï tuøng theo caùc cheá ñoä ñònh kyø cuûa nhaø saûn xuaát HITACHI laø 1 naêm (6.000h), 2 naêm (12.000h ), 4 naêm (24.000h) vaø 8 naêm (48.000h).

 

Löu yù: Daàu boâi trôn cuûa maùy phaûi laø loaïi daàu ñaët chuûng cuûa haõng Hitachi (New Hiscrew Oil 2000). Caùc loaïi Daàu khaùc khoâng ñöôïc thay theá vaøo.

 

                     * Ñoïc kyû taøi lieäu höôùng daån suû duïng tröôùc khi vaän haønh maùy.


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được được tư vấn thêm

Nguyễn Thanh Thế – Phụ trách kinh doanh
Công Ty TNHH Thương Mại Thăng Uy
P703 – D10 – Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 0914 375 535
E-mail: the@thanguy.com

Website: http://maynenkhinhatban.com

 

                     * Ñoïc kyû taøi lieäu höôùng daån suû duïng tröôùc khi vaän haønh maùy.

Comments