การละเล่น  ตามความหายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒  คือการแสดงต่างๆ เพื่อความสนุกสนานบันเทิง การละเล่นพื้นเมืองไทย จึงมีความหายว่าการแสดงเพื่อความสนุกสนานบันเทิงต่างๆ ซึ่งแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย โดยแฝงสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และความเชื่อของสังคมไทย