วิสัยทัศน์       

โรงเรียนมัธยมแมดเป็นองค์กรที่จะพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความเป็นเลิศด้านความรู้  เชิดชูคุณธรรม

กิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ  
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีมีวิถีตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล


พันธกิจ

1.ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์    

2. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งผลสัมฤทธิ์องค์กร

3.ยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล

4.ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( (ICT)

5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

ตามสิทธิอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเต็มศักยภาพ

2.ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีพ เพื่อการพึ่งตนเอง

    เพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในทุกระดับ

4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


                       


                                       
       

                     สัญลักษณ์ของโรงเรียน            ต้นไม้สามต้นบนสองฝ่ามือประกบกัน

                                                   หมายถึง       การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 คำขวัญของโรงเรียน                   วิชาการดี              กีฬาเด่น

                                                    เน้นคุณธรรม       นำสู่จิตพิสัย    ก้าวไกลสู่โลก IT

 

                   ปรัชญาของโรงเรียน                  ปัญญา   นรานํ   รตนํ

                                                                      (ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน)

 

                     สีประจำโรงเรียน                ม่วง  –  เหลือง

                                                สีม่วง        หมายถึง   ความสงบ  สุขุม  หนักแน่น

                                                สีเหลือง   หมายถึง   ความสว่างไสว  ความเจริญรุ่งเรือง  มีสง่าราศรี

                     อัตลักษณ์

                                                สุขภาพดี  มีน้ำใจ

                         เอกลักษณ์

                                            ธรรมชาติงามตา  ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง