โครงสร้างการบริหารงาน                                  


                                                              นายประดิษฐ์  พันยา

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด

                                                   

                                                 
นางสาวสังวาลย์  ขันเพชร
                                             
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 


                                                  นางสาวนวลศรี  มั่งมี                                                                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                กลุ่มบริหารงานทั่วไป


                                             
                                          
                                                 นายรังสันต์   สร้อยสุข
                                                รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                                      กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ


                                                

                                                 นางพัชรา  มุสิกสาร

                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                กลุ่มบริหารงานวิชาการ