1.  ข้อมูลทั่วไป

    -   โรงเรียนมัธยมแมด  ตั้งอยู่ที่  97  หมู่ที่  9  ตำบลแมด  อำเภอลืออำนาจ  
        จังหวัดอำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์  37120  โทรศัพท์  -   โทรสาร –  อีเมลล์  matthayommad@gmail.com
        เวบไซต์  www.mat.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)   
   -    เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย
   -    มีเขตพื้นที่บริการ   หมู่บ้าน  ได้แก่  

        1.   บ้านแมด 2.  บ้านหนองยศ 3.   บ้านน้ำซับ
        4.   บ้านเหล่าฝ้าย     5.  บ้านศาลา 6.   บ้านไร่สมบูรณ์


2.   ข้อมูลด้านการบริหาร  
           ผู้บริหาร   นายประดิษฐ์  พันยา
      วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)    สาขา  การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  23   กุมภาพันธ์ 2560   จนถึงปัจจุบัน


ประวัติของสถานศึกษา
  
              โรงเรียนมัธยมแมด  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ
ปีการศึกษา  2534  เป็นสาขาของโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม  นายวีระพล  เวชพันธ์  อาจารย์โรงเรียนลืออำนาจ วิทยาคม  และสภาตำบลแมด  ให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดอนปู่ตา  จำนวน  88  ไร่  เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  นายธีระวิทย์  ปานะดิษฐ์  อาจารย์ 2  โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เป็นผู้ประสานสาขา  มีนักเรียน  24  คน  ปีการศึกษา  2535 จำนวน  นักเรียน 45  คน  
ปีการศึกษา  2537  นายทองเสาร์  แก้วหลวง  อาจารย์ 2  เป็นผู้ประสานสาขาแทน  จำนวนนักเรียน 93  คน
วันที่  8  พฤษภาคม  2540  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ  ชื่อ โรงเรียนมัธยมแมด  
นายบุญศรี  เชื้อพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน
วันที่  11  กรกฎาคม  2540  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้  นายสมัย  บุตรภักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์   จังหวัดอำนาจเจริญ  มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมแมด  จำนวนนักเรียน  180  คน  ครู  6  ครู  นักการภารโรง  1  คน
        ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมแมด  ได้พัฒนาในด้านต่างๆ  ทั้งสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  และการเรียน
การสอน  ภายใต้การบริหารของ  นายประดิษฐ์  พันยา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนมัธยมแมดได้จัด แผนชั้นเรียน  2 – 2 – 2 / 1 – 1 – 1  รวม  9  ห้องเรียน ครู  12  คน พนักงานราชการ  2 คน นักการภารโรง 1 คน ครูธุรการ  1 คน ครูอัตราจ้าง 1  คน


                                     

                                                 ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

จำนวน/ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1


33

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

46

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

38

รวม

5

117

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

30

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

9

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

31

รวม

3

70

รวม

8

154