ค่าเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2550-2552 จังหวัดราชบุรี


ค่าเฉลี่ย O-NET  5 วิชาหลัก (ไทย,คณิต,วิทย์,สังคม,อังกฤษ) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2550-2552 จังหวัดราชบุรี

 รหัสโรงเรียน

 โรงเรียน 2550 2551 2552
 05700101 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 48.03 47.86 42.52
 05700102 ราชโบริกานุเคราะห์ 40.44 40.72 37.26
 05700103 แคทรายวิทยา 31.58 31.49 25.57
 05700104 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 34.81 32.89 30.75
 05700201 คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 34.9833.84
 29.80
 05700202 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 32.95 31.51 26.94
 05700203 สวนผึ้งวิทยา 32.48 31.53 28.14
 05700401 สายธรรมจันทร์ 36.67 34.73 32.25
 05700402 ประสาทรัฐประชากิจ 34.87 36.40 32.42
 05700403 เตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง 33.24 32.90 26.42
 05700404 เนกขัมวิทยา 32.49 32.49 29.91
 05700501 รัตนราษฎร์บำรุง 38.12 38.63 33.62
 05700502 หนองปลาหมอพิทยาคม 32.29 31.23 27.33
 05700503     กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 33.14 31.11 29.32
 05700504 วัดดอนตูม 35.59 33.45 30.66
 05700601 บางแพปฐมพิทยา 35.88 32.82 29.15
 05700602 โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" 30.44 27.60 26.21
 05700701 โพธาวัฒนาเสนี 38.53 36.44 33.54
 05700702 หนองโพวิทยา 33.57 33.11 28.81
 05700703 ช่องพรานวิทยา 30.60 31.67 28.91
 05700704 ท่ามะขามวิทยา 32.70 32.20 27.77
 05700801 ปากท่อพิทยาคม 31.97 33.64 27.96
 05700802 วัดสันติการามวิทยา 31.31
 32.88 28.85
 05700803 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 43.12 43.04 40.01
 05700901 โสภณศิริราษฎร์ 35.63 33.45 28.91
 05701001 บ้านคาวิทยา 34.93 34.14 28.64

Comments