มาตรฐานที่ 12

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการสร้าง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษาบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มาตรฐานที่กำหนดขึ้นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

เกณฑ์การพิจารณา

1. มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการระบุค่าเป้าหมายความสำเร็จทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม

3.   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.   มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

5.   มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดยมีการกำหนดกรอบเวลาของการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

เกณฑ์การพิจารณา

1.   ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความสำเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2.   กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ทุกโครงการ / กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.   ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

4.   กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และองค์กรชุมชน

5.   กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ /กิจกรรม

6.   จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

7.   เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

8.   กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีที่ชัดเจน

9.   นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ/กิจกรรมกำหนดไว้

10.  กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆโดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้

เกณฑ์การพิจารณา 

1.   มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานที่ถูกต้องและครบถ้วน

2.   มีการจัดทำสารสนเทศเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม พัฒนาให้ทันสมัย  ทันต่อการใช้งานและเป็นปัจจุบัน

3.   มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนปรับปรุงงาน

4.   มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย

5.   มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

6.   มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง / พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้องดำเนินการทุกปี

เกณฑ์การพิจารณา

1.   มีการดำเนินการและจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2.   มีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.   มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดประกาศขึ้นทำเนียบไว้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

4.   มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

5.   มีมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

6.   มีการเตรียมการและให้ความร่วมมือการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การพิจารณา

1.   สถานศึกษามีการประชุมเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในให้แก่ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

2.   สถานศึกษามีการประชุมเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

3.   สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

4.   สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

5.   สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และ ภายนอกเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจำปี หลังจากสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษานำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานสู่สาธารณชน

เกณฑ์การพิจารณา

1.   มีการจัดทำรายงานประจำปีตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

 2.  รายงานประจำปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.   มีการประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในให้บุคลากรในสถานศึกษารับทราบ

4.   มีการเสนอรายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.       มีการเผยแพร่รายงานประจำปีต่อสาธารณชน