มาตรฐานที่ 1

                จากสภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหา
                ทางเพศ
                นาฏศิลป์ / กีฬา / นันทนาการ