ราคามาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.

           หมายเหตุ  -  ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการ สามารถใช้เพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงได้เท่านัั้น (**ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง**)                           
ตามคำสั่งกรมช่างโยธาทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ 41/57 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ. เพื่อให้การกำหนดราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับจ้าง และงานซื้อของ ชย.ทอ. มีความถูกต้องตามหลักวิชา สอดคล้องกับราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง ที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ นขต.ทอ.สามารถนำไปใช้ประกอบการประมาณราคางานก่อสร้างได้  โดยมีหน้าที่ คือ 
                        1. การกำหนดราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง วิธีการคำนวณ หลักเกณฑ์การประมาณราคา สำหรับงานซื้อ และงานจ้างก่อสร้างของ ทอ.  
                        2. ประกาศใช้ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างของ ทอ.ในแต่ละพื้นที่
                        3. ปรับฐานราคาให้ทันสมัยตามภาวะเศรษฐกิจ และราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างที่ประกาศโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
                        4. นจต.ชย.ทอ.ให้การสนับสนุนตามที่คณะกรรมการร้องขอ
               โดยมีวัตถุประสงค์
                         1. เพื่อให้งานด้านราคาวัสดุของ ชย.ทอ. ทั้งที่ตั้งในหน่วยดอนเมือง และี่ตั้งนอกหน่วย สามารถใช้ในการอ้างอิงในการทำประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง โดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน    
                         2. ลดการทำงานซ้ำซ้อน ในแง่ของการ Update ราคาของแต่ละแผนกฯ (สายงานตามความรับผิดชอบ) 
                         3. ใช้ในการอ้างอิงในการตรวจสอบราคาต่อหน่วย และหน่วยนับ ของ คณก.ราคากลางฯ
                         4. เพื่อใช้ในการจัดทำระบบประมาณราคากลางโดยใช้ฐานข้อมูลกลาง เป็นฐานข้อมูลหลักร่วมกัน      

Credit :  ออกแบบและพัฒนาระบบโดย น.ท.นิธิวัฒน์ โต๊ะนาค, น.ท.สายัณห์ แต้มคุณ, น.ต.หญิง ปิ่นอนงค์ ปุณขันธ์, ร.ต.ภัคพล ศรีคงดวง, จ.ท.จักรกฤษณ์ กองพอด และนายอวิรุจ พ่วงรอด
แสดง 11 รายการ
รายการรายละเอียดLink
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการรายละเอียดLink
A - คำสั่ง ชย.ทอ.(เฉพาะ) ที่ 57/41 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.  Click -  
A - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง (รวมทุกแผนก)  ราคามาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ. 
A - ราคามาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.  Click - 
R - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.(งานภูมิสถาปัตย์)  Click 
R - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.(งานวิศวกรรมโครงสร้าง)  Click 
R - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.(งานวิศวกรรมโยธา)  Click -  
R - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.(งานวิศวกรรมระบบเครื่องกล)  Click - 
R - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.(งานวิศวกรรมระบบประปาและสุขาภิบาล)  Click -  
R - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.(งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า)  Click -  
R - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.(งานสถาปัตยกรรม)  Click -  
R - ราคามาตรฐานวัสดุกลาง ที่ใช้ในงานก่อสร้างของ ทอ.(งานสถาปัตยกรรมภายใน)  Click -  
แสดง 11 รายการ
Comments