Výkonové fáze‎ > ‎

VF09 - Spolupráce při dokončení stavby

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.9. Výkonová fáze IX
Provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání [SKP]

3.9.1. základní výkony
3.9.1.1. účast při kolaudačním řízení stavby
3.9.1.2. dohled nad odstranůním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě

3.9.2. zvláštní výkony
3.9.2.1. spolupráce při vypracování požární dokumentace předkládané provozovatelem při kolaudaci stavby podle platných předpisů
3.9.2.2. spolupráce při vypracování závůrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby
3.9.2.3. spolupráce, resp. zpracování posudků a kontrolních měření předkládaných klientem při kolaudaci stavby
3.9.2.4. zpracování žádosti o případné prodloužení záručních lhůt nebo uvolnůní záručních závazků
3.9.2.5. sestavení plánu pronájmu budovy, zajištění návodů k údržbě objektu před předáním uživateli, dozor nad údržbou objektu
3.9.2.6. porovnání nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů
3.9.2.7. provedení analýzy stavebních a provozních nákladů stavby
3.9.2.8. spolupráce při vypracování provozního a manipulačního řádu (návodu k údržbů zařízení)
3.9.2.9. provozní plány, řády apod.

3.9.3. součinnost klienta
3.9.3.1. při uvedení stavby do provozu a při kolaudačním řízení
3.9.3.2. při provedení závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby

Comments