Výkonové fáze‎ > ‎

VF05 - Dokumentace pro provedení stavby

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.5. Výkonová fáze V
Provedení profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro povolení stavby [DPS]

3.5.1. základní výkony
3.5.1.1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
3.5.1.2. zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby
3.5.1.2.1. všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby
3.5.1.2.2. textová část dokumentace
3.5.1.2.3. výkresová část dokumentace
3.5.1.2.4. vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady
pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby) architektem/ inženýrem (technikem) a profesními specialisty a konzultanty
3.5.1.3. zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
3.5.1.4. propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měř. 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí)
3.5.1.5. vypracování vytyčovacích plánů
3.5.1.6. spolupráce s klientem pfii výbůru materiálů a jejich použití

3.5.2. zvláštní výkony
3.5.2.1. zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby
3.5.2.2. zpracování speciálních podkladů, popřípadů speciálních částí dokumentace
3.5.2.2.1. vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování
3.5.2.3. zpracování samostatných navazujících nebo se stavbou souvisících projektů interiérů a zahradních a krajinářských úprav
3.5.2.4. zpracování projektu organizace výstavby (POV)
3.5.2.5. vypracování dokumentace, vyžádané klientem nad rámec základních výkonů
3.5.2.6. zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS aTPS)
3.5.2.7. vypracování podkladů pro dopravnů-inženýrské rozhodnutí

3.5.3. součinnost klienta
3.5.3.1. při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
3.5.3.2. při zpracování dokumentace pro provedení stavby
3.5.3.3. při udílení dalších pokynů pro dokumentaci pro provedení stavby,popřípadě pro zpracování souvisejících nebo navazujících projektů interiéru a zahradních a krajináfiských úprav

Pozn.:V případě dohody klienta s architektem/inženýrem (technikem) lze výkonovou fázi 5 a 6 sloučit do jedné, napfi. u staveb dopravních a inženýrských.

Comments