Výkonové fáze‎ > ‎

VF02 - Studie / Návrh stavby

Úvodní slovo

Zde již vstupujeme do opravdu vážné fáze. Na základě výše uvedeného skicovitého řešení je vypracována základní studie, která v rozumném měřítku ukazuje jak by měla stavba vypadat a jak jsou řešeny její vnitřní a vnější vazby. Pouze v rámci této fáze bývají prováděny laicky pochopitelné skicy a vizualizace. Zde je ten nejzákladnější proces tvorby domu. Jen na tomto místě je prostor pro  koncept, řešení, přeřešování, pohledy na věc z jiného úhlu. Zde je v procesu minimum lidí, tudíž se eliminuje efekt tiché pošty při předávání informací. A taky každá změna stojí nejméně peněz. 

Standardem jsou v této fází tři vývojové varianty. Vývojové znamená, že z prvotního nápadu architekta vyroste a na základě připomínek investora se vypiluje dům odpovídající co nejvíce jeho požadavkům. Samozřejmě, že nic nebrání dalším pohledům a variantám, ale to už je na další samostatné dohodě.

Během této práce se zjištují další odklady týkající se pozemku, jako např. geologický průzkum, požadavky stavebního úřádu apod. 

Výsledkem této fáze je studie domu, na které se dohodli investor s architektem a do které jsou promítnuty veškteré doposud získané informace o požadavcích jednotlivých dotčených úřadů a podmínek daného pozemku.

Minimální doporučený rozsah studie

a.) Základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady.
b.) Výkresová část jasnou a jednoduchou formou popisující dům v min. doporučeném rozsahu:
A – situační výkresy – umístění objektu na pozemku a vyznačení základních důležitých vnějších vazeb (územní plán, příjezd k pozemku, sousední objekty apod.)
B – půdorysy – výkresy všech podlazí domu v měřítku ideálně 1:100
C – řezy – v tuto fázi pokud dům nemá specificky složitou strukturu stačí jeden orientační řez v měřítku 1:100
D – podhledy, skicy a vizualizace – pohled na objekt ze všech čtyř stran doplněný min. jednou základní skicou resp. vizualizací zobrazující představu o vzhledu domu

Standard profesních výkonů 

Citace z Honorářového řádu ČKA:


3.2.   Výkonová fáze II 

Studie stavby [STS] - provedení profesních výkonů pro zpracování návrhu 

3.2.1.   základní výkony 
3.2.1.1.   příprava návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem) 
3.2.1.2.   zpracování návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem), popřípadě specialisty (koordinace specialistů) - ve variantách [alternativy jsou zvláštním výkonem samostatně honorovaným] 
3.2.1.2.1.   textová část návrhu/studie stavby 
3.2.1.2.2.   výkresová část návrhu/studie stavby 
3.2.1.3.   upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/ inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky 
3.2.1.4.   uskutečnění předběžných jednání architektem/ inženýrem (technikem) k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami 
3.2.1.5.   projednání výsledků s klientem a odsouhlasení výsledků a cílových představ 

3.2.2.   zvláštní výkony 
3.2.2.1.   doplnění dokumentace dosud zpracované architektem/inženýrem (technikem) o zvláštní nároky a nové požadavky, popřípadě vypracování alternativních studií 
3.2.2.2.   vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování 
3.2.2.3.   provedení potřebných částí předběžných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky (specifikace energetických, hospodářských, biologických a ekologických souvislostí a vazeb na okolí) 
3.2.2.4.   posouzení a návrh řešení některých vybraných finančních náležitostí stavby architektem/inženýrem (technikem), předběžný odhad investičních nákladů 
3.2.2.5.   stanovení některých speciálních časových a organizačních náležitostí stavby 
3.2.2.6.   provedení předběžné poptávky 
3.2.2.7.   znázornění záměrů zvláštní technikou (např. perspektivy nebo digitálního prostorového zobrazení) 
3.2.2.8.   vypracování návrhu řešení údržby objektů, konstrukcí a zařízení 
3.2.2.9.   sestavení plánu financování, analýza stavebních, provozních a užitných nákladů 
3.2.2.10.   spolupůsobení při získání úvěru 
3.2.2.11.   podklady k výpočtu poplatků za získání vyjádření účastníků řízení a za výpisy z evidence nemovitostí. 

3.2.3.   součinnost klienta 
3.2.3.1.   při přípravě návrhu/studie stavby 3.2.3.2.   při použití některých zvláštních (nestandardních) technik projektování klientem 
3.2.3.3.   při provádění potřebných předběžných průzkumů 
3.2.3.4.   při uskutečnění předběžných jednání 
3.2.3.5.   při projednání výsledků s architektem/inženýrem (technikem) a rozhodnutí o rozpracování zakázky do dalšího stupně

Metodika výpočtu nákladů stavby ve fázi STS

Dopručenou metodou výpočtu předpokládaných nákladů stavby v této fázi je kalkulace přes objem výstavby detailnějí vysvětlená na straně Výpočet předběžných stavebních nákladů v úrovni STS a DUR. Výpočet ani odhad nákladů na stavbu není součástí standardních výkonů této fáze projektové přípravy.

Comments