Výkonové fáze‎ > ‎

VF01 - Příprava projektu

Čistě časově je tato fáze nejméně náročná. Spíše se propisuje do všech dalších fází projektu. Jedná se hlavně o zjištění maxima dostupných informací jak o pozemku, tak o cíli stavby o možnostech, které se nabízejí. 

Dá se říci, že v tuto chvíli se poprvé setkávají investor a projektant a popovídají si o představách investora, ukážou si pozemek, kde se předpokládá výstavba, architekt by měl dle správných pouček na základě investorem poskytnutých podkladů vypracovat nabídku a správně by měla být vyhotovena a podepsána smlouva. Ale poučky jsou jedna věc a realita druhá. Spíše se v tomto bodě, a v práci na rodnném domě obzvláště, práce prolne s druhou fází a na základě skicovitého prvotního řešení si investor s architektem otestují, zda si sedí a až na tomto základě sepisují smlouvu.

Projektant si během této doby sežene obecně dostupné informace o pozemku, jako jsou například požadavky územního plánu, případně další volně přístupné podklady. Dále podá investorovi základní přehled o celé problematice projektu a stavby a v neposlední řadě odhadne velmi hrubě budoucí finanční náklady stavby dle představ investora.

Výsledným produktem této etapy by měla být smlouva mezi investorem a projektantem.

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.1. Výkonová fáze I 
Přípravné práce [PPR] - provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky. V případě, že klient odstoupí od zpracování dalších fází, musí uhradit min. 2 % z vynaložených nákladů a doložené vedlejší náklady.

3.1.1. základní výkony 
3.1.1.1.   analýza zakázky architektem/inženýrem (technikem)
3.1.1.2.   předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem/inženýrem (technikem) a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel 
3.1.1.3.   specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky 
3.1.1.4.   předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem/inženýrem (technikem) a určení rozsahu těchto prací 
3.1.1.5.   shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu/uzavření smlouvy 

3.1.2. zvláštní výkony 
3.1.2.1.   sestavení funkčního a prostorového programu stavby a vypracování podrobnějšího harmonogramu architektem/inženýrem (technikem) 
3.1.2.2.   podrobnější analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem/inženýrem (technikem) s přihlédnutím k následujícím výkonovým fázím 
3.1.2.3.   provedení části nezbytných předběžných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem) z klientova pověření 
3.1.2.4.   obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům/parcelám, popřípadě stavbě/ stavbám na nich architektem/inženýrem (technikem) 

3.1.3. součinnost klienta 
3.1.3.1.   při zadávání zakázky 
3.1.3.2.   při prověření stavu staveniště a jeho okolí 
3.1.3.3.   při vymezení části nezbytných předběžných průzkumů 
3.1.3.4.   při předání veškerých nezbytných vstupních podkladů klientem architektovi/inženýrovi (technikovi) 
3.1.3.5.   při shrnutí a potvrzení závěrů a odsouhlasení dalšího zpracování návrhu/studie stavby


Comments