Výkonové fáze‎ > ‎

VF06 - Dokumentace pro výběr dodavatele

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.6. Výkonová fáze VI 
Provedení profesních výkonů pro zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby – sestavení tendrové/zadávací dokumentace [DZS]

3.6.1. základní výkony
3.6.1.1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a spolupráce při vypracování přípravy postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby klientem
3.6.1.2. vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, pokud není vypracována podle fáze 4 nebo 5

3.6.2. zvláštní výkony
3.6.2.1. zpracování alternativních a srovnávacích podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby
3.6.2.2. vypracování podkladů pro výběrové řízení, které tvoří návrh textu smlouvy a zvláštních ustanovení
3.6.2.3. vypracování souhrnu údajů a informací u veřejných zakázek v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, u ostatních zakázek v rozsahu a podrobnostech, úměrných
znalostem z výkonové fáze, na kterou vypracování navazuje, přičemž volba metody zpracování závisí na klientovů vyžadované míře přesnosti nabídky
3.6.2.4. vypracování alternativních údajů a informací, vypracování srovnávacích přehledů nákladů za spolupráce všech zúčastněných profesí
3.6.2.5. podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby dohodnutým způsobem např. nabídka konkrétního zhotovitele nebo subdodavatele pro určité specielní práce a výkony
3.6.2.6. organizace informačních schůzek, případně prohlídek stavby a účast na nich

3.6.3. součinnost klienta
3.6.3.1. při určení postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby
3.6.3.2. při zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby
3.6.3.3. při předběžném vyhledání a výběru vhodných uchazečů a při přípravě smluv

Pozn.:V případů dohody klienta s architektem/inženýrem (technikem) lze výkonovou fázi 5 a 6 sloučit do jedné, např. u staveb dopravních a inženýrských.


Comments