Седми разред

Приказан је следећи број ставки: 144
ПрипремаНаставна темаНаставна јединицаТип часа
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
ПрипремаНаставна темаНаставна јединицаТип часа
001. Евалуација Упознавање ученика са планом и програмом Уводни час 
002. Реални бројеви Квадрат рационалног броја Обрада 
003. Реални бројеви Решавање једначине x² = а (а ≥ 0), појам квадратног корена Обрада 
004. Реални бројеви Квадратни корен Утврђивање 
005. Реални бројеви Ирационални бројеви Обрада 
006. Реални бројеви Скуп реалних бројева. Бројевна права  Обрада 
007. Реални бројеви Децимални запис реалног броја и његова приближна вредност Обрада 
008. Реални бројеви Децимални запис реалног броја и његова приближна вредност Утврђивање 
009. Реални бројеви Основна својства операција сабирања и множења реалних бројева Обрада 
010. Реални бројеви Поредак бројева и операције сабирања и множења Утврђивање 
011. Реални бројеви Основна својства операције кореновања у R+ Обрада 
012. Реални бројеви Основна својства операције кореновања у R+ Утврђивање 
013. Реални бројеви Једнакост "корен из (a²)"= |a| Утврђивање 
014. Реални бројеви Бројевни изрази  Утврђивање 
015. Реални бројеви Реални бројеви  Систематизација 
016. Питагорина теорема Питагорина теорема Обрада 
017. Питагорина теорема Питагорина теорема - израчунавање странице Утврђивање 
018. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на правоугаоник Обрада 
019. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на квадрат Утврђивање 
020. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на једнакокраки троугао Обрада 
021. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на једнакостранични троугао Утврђивање 
022. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на квадрат, правоугаоник и троугао Утврђивање 
023. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на ромб Обрада 
024. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на једнакокраки трапез Обрада 
025. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на правоугли трапез Утврђивање 
026. Питагорина теорема Примена Питагорине теореме на троугао и четвороугао Утврђивање 
027. Питагорина теорема Правоугли троугао чији су оштри углови 30° и 60° Утврђивање 
028. Питагорина теорема Примене Питагорине теореме у конструкцијама Обрада 
029. Питагорина теорема Конструктивни задаци у вези са Питагорином теоремом Утврђивање 
030. Питагорина теорема Обратна Питагорина теорема Утврђивање 
031. Питагорина теорема Питагорина теорема - систематизација Систематизација 
032. Евалуација Први писмени задатак Провера знања 
033. Евалуација Исправак првог писменог задатка Систематизација 
034. Степеновање Појам степена. Степен чији је изложилац природан број Обрада 
035. Степеновање Степен чији је изложилац природан број Утврђивање 
036. Степеновање Множење и дељење степена једнаких основа Обрада 
037. Степеновање Множење и дељење степена једнаких основа Утврђивање 
038. Степеновање Множење и дељење степена једнаких основа Утврђивање 
039. Степеновање Степен производа Обрада 
040. Степеновање Степен количника Обрада 
041. Степеновање Степен производа и количника Утврђивање 
042. Степеновање Степен степена Обрада 
043. Степеновање Операције са степенима Утврђивање 
044. Степеновање Примена степена Утврђивање 
045. Степеновање Операције са степенима Утврђивање 
046. Степеновање Степеновање - контролни задатак Провера знања 
047. Многоугао Појам и врсте многоуглова Обрада 
048. Многоугао Број дијагонала многоугла Обрада 
049. Многоугао Збир углова многоугла Обрада 
050. Многоугао Углови и дијагонале многоугла Утврђивање 
051 Многоугао Углови и дијагонале многоугла Утврђивање 
052. Многоугао Обим и површина многоугла Обрада 
053. Многоугао Обим и површина многоугла Утврђивање 
054. Многоугао Правилни многоуглови Обрада 
055. Многоугао Правилни многоуглови Утврђивање 
056. Многоугао Конструкција правилних многоуглова Обрада 
057. Многоугао Конструкција правилних многоуглова Утврђивање 
058. Многоугао Обим и површина многоугла Обнављање 
059. Многоугао Многоугао - систематизација Систематизација 
060. Евалуација Други писмени задатак Провера знања 
061. Евалуација Исправак другог писменог задатка Систематизација 
062. Полиноми Појам рационалног алгебарског израза Обрада 
063. Полиноми Алгебарски изрази Утврђивање 
064. Полиноми Моном и операције са мономима Обрада 
065. Полиноми Појам полинома (бином, трином, ...) Обрада 
066. Полиноми Сређивање полинома Утврђивање 
067. Полиноми Сабирање и одузимање полинома Обрада 
068. Полиноми Сабирање и одузимање полинома Утврђивање 
069. Полиноми Сабирање и одузимање полинома Утврђивање 
070. Полиноми Множење монома Обрада 
071. Полиноми Множење полинома мономом Обрада 
072. Полиноми Множење полинома мономом Утврђивање 
073. Полиноми Множење полинома полиномом Обрада 
074. Полиноми Множење полинома полиномом  Утврђивање 
075. Полиноми Множење полинома Утврђивање 
076. Полиноми Множење полинома Утврђивање 
077. Полиноми Множење полинома Утврђивање 
078. Полиноми Квадрат бинома Обрада 
079. Полиноми Квадрат бинома Утврђивање 
080. Полиноми Разлика квадрата Обрада 
081. Полиноми Разлика квадрата Утврђивање 
082. Полиноми Полиноми Утврђивање 
083. Полиноми Полиноми Утврђивање 
084. Полиноми Полиноми - систематизација Систематизација 
085. Полиноми Растављање полинома аx + bx на чиниоце Обрада 
086. Полиноми Растављање разлике квадрата Обрада 
087. Полиноми Растављање на чиниоце тринома а² + 2аb + b² Обрада 
088. Полиноми Растављање полинома на чиниоце Утврђивање 
089. Полиноми Растављање полинома на чиниоце Утврђивање 
090. Полиноми Решавање једначина - примена растављања Обрада 
091. Полиноми Решавање једначина - примена растављања Утврђивање 
092. Полиноми Полиноми - систематизација Систематизација 
093. Зависне величине и графици Правоугли координатни систем Обрада 
094. Зависне величине и графици Правоугли координатни систем Утврђивање 
095. Зависне величине и графици Растојање између две тачке у координатном систему Утврђивање 
096. Зависне величине и графици Растојање између две тачке у координатном систему Утврђивање 
097. Зависне величине и графици График зависности међу величинама Обрада 
098. Зависне величине и графици График зависности међу величинама Утврђивање 
099. Зависне величине и графици Директна пропорционалност Обрада 
100. Зависне величине и графици График зависности y = k ∙ x Обрада 
101. Зависне величине и графици График зависности y = k ∙ x Утврђивање 
102. Зависне величине и графици Обрнута пропорционалност Обрада 
103. Зависне величине и графици График зависности y = k/x Обрада 
104. Зависне величине и графици Пропорција и њене особине Обрада 
105. Зависне величине и графици Продужена пропорција Утврђивање 
106. Зависне величине и графици Примена пропорције  Утврђивање 
107. Зависне величине и графици Примена пропорције  Утврђивање 
108. Зависне величине и графици Пропорција и размера Утврђивање 
109. Зависне величине и графици Пропорција - примена Утврђивање 
110. Зависне величине и графици Пропорција - примена Утврђивање 
111. Зависне величине и графици Зависне величине - систематизација Систематизација 
112. Евалуација Трећи писмени задатак Провера знања 
113. Евалуација Исправак трећег писменог задатка Систематизација 
114. Круг Централни и периферијски угао круга Обрада 
115. Круг Централни и периферијски угао круга Утврђивање 
116. Круг Углови над пречником и примене у конструктивним задацима Утврђивање 
117. Круг Тангенте круга Утврђивање 
118. Круг Примена Питагорине теореме на круг Утврђивање 
119. Круг Обим круга, број Пи Обрада 
120. Круг Дужина кружног лука Обрада 
121. Круг Дужина кружног лука Утврђивање 
122. Круг Површина круга Обрада 
123. Круг Површина круга Утврђивање 
124. Круг Површина кружног прстена Обрада 
125. Круг Површина кружног исечка  Обрада 
126. Круг Површина кружног прстена и кружног исечка Утврђивање 
127. Круг Обим и површина круга и његових делова Утврђивање 
128. Круг Круг - систематизација Систематизација 
129. Сличност Размера дужи Обрада 
130. Сличност Самерљиве и несамерљиве дужи Обрада 
131. Сличност Конструктивна подела дужи у датој размери m : n  Обрада 
132. Сличност Конструктивна подела дужи у датој размери m : n Утврђивање 
133. Сличност Пропорционалност дужи Обрада 
134. Сличност Пропорционалност дужи Утврђивање 
135. Сличност Пропорционалност дужи Утврђивање 
136. Сличност Сличност троуглова Обрада 
137. Сличност Сличност троуглова Утврђивање 
138. Сличност Примене сличности троуглова Утврђивање 
139. Сличност Примене сличности троуглова Систематизација 
140. Евалуација Четврти писмени задатак Провера знања 
141. Евалуација Исправак четвртог писменог задатка Систематизација 
142. Евалуација Систематизација градива Систематизација 
143. Евалуација Годишњи тест Провера знања 
144. Евалуација Анализа резултата теста. Закључивање оцена Систематизација 
Приказан је следећи број ставки: 144
Comments