Пети разред

Приказан је следећи број ставки: 144
ПрипремаНаставна темаНаставна јединицаТип часа
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
ПрипремаНаставна темаНаставна јединицаТип часа
001. Евалуација Поредак и операције природних бројева Обнављање 
002. Евалуација Основна својства операција Обнављање 
003. Евалуација Основна својства операција Обнављање 
004. Евалуација Иницијални тест Провера знања 
005. Скупови Скуп и припадање скупу; Венов дијаграм Обрада 
006. Скупови Једнакост скупова; подскуп скупа Обрада 
007. Скупови Пресек скупова Обрада 
008. Скупови Унија скупова Обрада 
009. Скупови Пресек и унија скупова Утврђивање 
010. Скупови Разлика скупова; комплемент скупа Обрада 
011. Скупови Скуповне операције Утврђивање 
012. Скупови Скуповне операције Утврђивање 
013. Скупови Скуп природних бројева; број елемената коначног скупа Обрада 
014. Скупови Број елемената коначног скупа Утврђивање 
015. Скупови Придруживање Обрада 
016. Скупови Придруживање Утврђивање 
017. Скупови Придруживање Утврђивање 
018. Скупови Скупови – контролна вежба Провера знања 
019. Геометријски објекти Тачка, права, раван; припадање и распоред Обрада 
020. Геометријски објекти Однос две праве у равни; паралелност Обрада 
021. Геометријски објекти Полуправа и дуж Обрада 
022. Геометријски објекти Полуправа и дуж Утврђивање 
023. Геометријски објекти Полураван, изломљена линија, многоугао Обрада 
024. Геометријски објекти Многоугао; конвексност Утврђивање 
025. Геометријски објекти Кружница и круг Обрада 
026. Геометријски објекти Узајамни положај две кружнице Утврђивање 
027. Геометријски објекти Узајамни положај две кружнице Утврђивање 
028. Геометријски објекти Геометријски објекти Систематизација 
029. Евалуација Први писмени задатак Провера знања 
030. Евалуација Исправак првог писменог задатка Систематизација 
031. Дељивост Дељење са остатком у Nо ; дељивост природних бројева Обрада 
032. Дељивост Својства дељивости Утврђивање 
 Дељивост Делиоци и садржаоци природних бројева Обрада 
034. Дељивост Дељивост декадним јединицима Дељивост декадним јединицима и бројевима 2 и 5 Обрада 
035. Дељивост Дељивост бројевима 4 и 25 Обрада 
036. Дељивост Дељивост бројевима 3 и 9 Обрада 
037. Дељивост Услови дељивости Утврђивање 
038. Дељивост Прости и сложени бројеви; растављање на просте чиниоце Обрада 
039. Дељивост Растављање на просте чиниоце Утврђивање 
040. Дељивост Заједнички делилац; НЗД Обрада 
041. Дељивост Највећи заједнички делилац Утврђивање 
042. Дељивост Заједнички садржалац; НЗС Обрада 
043. Дељивост Најмањи заједнички садржалац Утврђивање 
044. Дељивост НЗД и НЗС Утврђивање 
045. Дељивост Дељивост - контролна вежба Провера знања 
046. Разломци Појам разломка Обрада 
047. Разломци Проширивање и скраћивање разломака Обрада 
048. Разломци Проширивање и скраћивање разломака Утврђивање 
049. Разломци Врсте разломака; прави и неправи разломци; мешовити бројеви Обрада 
050. Разломци Мешовити бројеви Утврђивање 
051. Разломци Децимални запис разломка Обрада 
052. Разломци Децимални запис разломка Утврђивање 
053. Разломци Врсте разломака Утврђивање 
054. Разломци Упоређивање разломака Обрада 
055. Разломци Упоређивање разломака Утврђивање 
056. Разломци Бројевна полуправа Обрада 
057. Разломци Заокругљивање бројева Обрада 
058. Разломци Заокругљивање бројева Утврђивање 
059. Разломци Врсте разломака; упоређивање разломака Провера знања 
060. Угао Појам угла; Углови и кружни лукови Обрада 
061. Угао Једнакост углова Обрада 
062. Угао Једнакост углова; Преношење углова Утврђивање 
063. Угао Упоређивање углова Обрада 
064. Угао Надовезивање углова Обрада 
065. Угао Упоређивање и надовезивање Утврђивање 
066. Угао Врсте углова Обрада 
067. Угао Основни конструктивни поступци у вези са угловима Утврђивање 
068. Евалуација Други писмени задатак Провера знања 
069. Евалуација Исправка другог писменог задатка Систематизација 
070. Разломци Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца Обрада 
071. Разломци Сабирање и одузимање разломака Обрада 
072. Разломци Сабирање и одузимање разломака Утврђивање 
073. Разломци Сабирање и одузимање разломака Утврђивање 
074. Разломци Сабирање и одузимање децималних бројева Обрада 
075. Разломци Сабирање и одузимање децималних бројева Утврђивање 
076. Разломци Својства сабирања разломака Обрада 
077. Разломци Изрази са разломцима Обрада 
078. Разломци Изрази са разломцима Утврђивање 
079. Разломци Једначине Обрада 
080. Разломци Једначине Утврђивање 
081. Разломци Једначине Утврђивање 
082. Разломци Неједначине Обрада 
083. Разломци Неједначине Утврђивање 
084. Разломци Неједначине Утврђивање 
085. Разломци Сабирање и одузимање разломака – контролна вежба Провера знања 
086. Угао Мерење углова Обрада 
087. Угао Сабирање и одузимање углова Утврђивање 
088. Угао Сабирање и одузимање углова Утврђивање 
089. Угао Унакрсни углови; угао између две праве Обрада 
090. Угао Унакрсни углови; угао између две праве Утврђивање 
091. Угао Нормалне праве; однос праве и кружнице Обрада 
092. Угао Однос праве и кружнице Утврђивање 
093. Угао Углови на трансверзали Обрада 
094. Угао Углови на трансверзали Утврђивање 
095. Угао Углови на трансверзали Утврђивање 
096. Угао Углови са паралелним крацима Обрада 
097. Угао Мерење углова Систематизација 
098. Евалуација Трећи писмени задатак Провера знања 
099. Евалуација Исправaк трећег писменог задатка Систематизација 
100. Разломци Множење и дељење разломака природним бројем Обрада 
101. Разломци Множење разломака Обрада 
102. Разломци Множење разломака Утврђивање 
103. Разломци Дељење разломака Обрада 
104. Разломци Дељење разломака Утврђивање 
105. Разломци Множење и дељење разломака Утврђивање 
106. Разломци Множење децималних бројева Обрада 
107. Разломци Множење децималних бројева Утврђивање 
108. Разломци Дељење децималних бројева Обрада 
109. Разломци Дељење децималних бројева Утврђивање 
110. Разломци Множење и дељење децималних бројева Обрада 
111. Разломци Множење и дељење децималних бројева Утврђивање 
112. Разломци Својства множења Обрада 
113. Разломци Бројевни изрази Обрада 
114. Разломци Бројевни изрази Утврђивање 
115. Разломци Бројевни изрази Утврђивање 
116. Разломци Једначине Обрада 
117. Разломци Једначине Утврђивање 
118. Разломци Једначине Утврђивање 
119. Разломци Неједначине Обрада 
120. Разломци Неједначине Утврђивање 
121. Разломци Неједначине Утврђивање 
122. Разломци Једначине и неједначине Утврђивање 
123. Разломци Аритметичка средина Обрада 
124. Разломци Размера Обрада 
125. Разломци Размера Утврђивање 
126. Разломци Множење и дељење разломака Утврђивање 
127. Разломци Множење и дељење разломака – контролна вежба Провера знања 
128. Осна симетрија Појам и особине осне симетрије Обрада 
129. Осна симетрија Конструкција осносиметричне слике Утврђивање 
130. Осна симетрија Конструкција осносиметричне слике Утврђивање 
131. Осна симетрија Осна симетричност Обрада 
132. Осна симетрија Симетрала дужи Обрада 
133. Осна симетрија Симетрала дужи Утврђивање 
134. Осна симетрија Конструкција нормале Утврђивање 
135. Осна симетрија Симетрала угла Обрада 
136. Осна симетрија Симетрала угла Утврђивање 
137. Осна симетрија Симетрала дужи и угла Утврђивање 
138. Осна симетрија Симетрала дужи и угла Утврђивање 
139. Осна симетрија Осна симетрија Систематизација 
140. Евалуација Четврти писмени задатак Провера знања 
141. Евалуација Исправaк четвртог писменог задатка Систематизација 
142. Евалуација Шта смо научили из геометрије? Систематизација 
143. Евалуација Шта смо научили из аритметике? Систематизација 
144. Евалуација Шта смо научили у петом разреду Систематизација 
Приказан је следећи број ставки: 144
Comments