Осми разред

Приказан је следећи број ставки: 136
ПрипремаНаставна темаНаставна јединицаТип часа
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
ПрипремаНаставна темаНаставна јединицаТип часа
001. Евалуација Упознавање ученика са планом и програмом Уводни час 
002. Сличност троуглова Пропорционалност дужи и њена примена Обнављање 
003. Сличност троуглова Талесова теорема Обрада 
004. Сличност троуглова Неке једноставне последице Талесове теореме Обрада 
005. Сличност троуглова Примена Талесове теореме у конструкцијама Обрада 
006. Сличност троуглова Сличност троуглова Обрада 
007. Сличност троуглова Примена сличности на правоугли троугао Обрада 
008. Сличност троуглова Сличност троуглова Утврђивање 
009. Тачка, права, раван Тачка, права, раван Обрада 
010. Тачка, права, раван Праве и равни у простору Обрада 
011. Тачка, права, раван Однос тачке, праве и равни Утврђивање 
012. Тачка, права, раван Нормала на раван и растојање тачке од равни Обрада 
013. Тачка, права, раван Растојање тачке од праве (равни) Утврђивање 
014. Тачка, права, раван Однос међу равнима. Диедар Обрада 
015. Тачка, права, раван Однос међу равнима. Диедар Утврђивање 
016. Тачка, права, раван Ортогонална пројекција Обрада 
017. Тачка, права, раван Ортогонална пројекција Утврђивање 
018. Тачка, права, раван Триедар. Рогаљ Обрада 
019. Тачка, права, раван Полиедри  Обрада 
020. Тачка, права, раван Појам запремине полиедра Обрада 
021. Тачка, права, раван Рогаљ и полиедар Утврђивање 
022. Линеарне једначине и неједначине Алгебарски изрази Обрада 
023. Линеарне једначине и неједначине Еквивалентност израза. Линеарани израз Обрада 
024. Линеарне једначине и неједначине Алгебарски изрази Утврђивање 
025. Линеарне једначине и неједначине Линеарна једначина. Еквивалентност једначина Обрада 
026. Линеарне једначине и неједначине Линеарна једначина. Еквивалентност једначина Утврђивање 
027. Линеарне једначине и неједначине Решавање линеарних једначина с једном непознатом Обрада 
028. Линеарне једначине и неједначине Решавање линеарних једначина с једном непознатом Утврђивање 
029. Линеарне једначине и неједначине Решавање линеарних једначина с једном непознатом Утврђивање 
030. Линеарне једначине и неједначине Примена линеарних једначина с једном непознатом Обрада 
031. Линеарне једначине и неједначине Примена линеарних једначина с једном непознатом Вежбање 
032. Линеарне једначине и неједначине Једначине које се своде на линеарне Обрада 
033. Линеарне једначине и неједначине Решавање линеарних једначина Утврђивање 
034. Линеарне једначине и неједначине Решавање линеарних једначина Систематизација 
035. Евалуација Први писмени задатак Провера знања 
036. Евалуација Исправак писменог задатка  Систематизација 
037. Линеарне једначине и неједначине Линеарна неједначина Обрада 
038. Линеарне једначине и неједначине Еквивалентност неједначина Обрада 
039. Линеарне једначине и неједначине Еквивалентност неједначина Утврђивање 
040. Линеарне једначине и неједначине Решавање линеарних неједначина с једном непознатом Обрада 
041. Линеарне једначине и неједначине Решавање неједначина Утврђивање 
042. Линеарне једначине и неједначине Решавање неједначина Утврђивање 
043. Линеарне једначине и неједначине Примена линеарних неједначина Обрада 
044. Линеарне једначине и неједначине Примена линеарних неједначина Утврђивање 
045. Линеарне једначине и неједначине Решавање неједначина - контролни задатак Провера знања 
046. Призма Призма, појам, врста, елементи Обрада 
047. Призма Елементи призме Утврђивање 
048. Призма Површина призме Обрада 
049. Призма Површина четворостране призме Утврђивање 
050. Призма Површина тростране призме  Утврђивање 
051. Призма Површина правилне шестостране призме Утврђивање 
052. Призма Запремина призме. Запремина квадра Обрада 
053. Призма Запремина тростране призме  Утврђивање 
054. Призма Запремина правилне шестостране призме Утврђивање 
055. Призма Запремина призме. Маса тела Обрада 
056. Призма Површина и запремина призме  Утврђивање 
057. Призма Површина и запремина призме  Систематизација 
058. Евалуација Други писмени задатак Провера знања 
059. Евалуација Исправка другог писменог задатка Систематизација 
060. Пирамида Пирамида - појам, врсте, елементи Обрада 
061. Пирамида Површина пирамиде Обрада 
062. Пирамида Површина четворостране пирамиде Утврђивање 
063. Пирамида Површина тростране пирамиде  Утврђивање 
064. Пирамида Површина правилне шестостране пирамиде Утврђивање 
065. Пирамида Површина пирамиде Утврђивање 
066. Пирамида Запремина пирамиде  Обрада 
067. Пирамида Запремина четворостране пирамиде  Утврђивање 
068. Пирамида 3апремина тростране пирамиде  Утврђивање 
069. Пирамида 3апремина правилне шестостране пирамиде Утврђивање 
070. Пирамида Површина и запремина пирамиде Утврђивање 
071. Пирамида Површина и запремина пирамиде Утврђивање 
072. Пирамида Површина и запремина пирамиде Систематизација 
073. Линеарна функција Функција облика у = k · х  Обнављање 
074. Линеарна функција Функција облика у = k x + п Обрада 
075. Линеарна функција Имплицитни облик функције Ах + Вх + С = 0. Превођење на експлицитни облик. Утврђивање 
076. Линеарна функција График линеарне функције Обрада 
077. Линеарна функција Цртање графика линеарне функције Утврђивање 
078. Линеарна функција Нуле функције. Рашћење и опадање.  Обрада 
079. Линеарна функција Цртање и читање графика Утврђивање 
080. Линеарна функција Неке особине графика линеарне функције. График функције x = а Обрада 
081. Линеарна функција Пресек две праве Обрада 
082. Линеарна функција График линеарне функције Утврђивање 
083. Линеарна функција Линеарна функција Систематизација 
084. Приказивање статистичких података Графичко приказивање статистичких података (стања, појава, процеса) Обрада 
085. Приказивање статистичких података Графичко приказивање статистичких података  Утврђивање 
086. Приказивање статистичких података Графичко представљање статистичких података у облику дијаграма Обрада 
087. Приказивање статистичких података Цртање дијаграма Утврђивање 
088. Приказивање статистичких података Средња вредност и медијана Обрада 
089. Приказивање статистичких података Средња вредност и медијана Утврђивање 
090. Приказивање статистичких података Поређење података са средњом вредношћу Утврђивање 
091. Приказивање статистичких података Графичко представљање статистичких података. Систематизација 
092. Евалуација Трећи писмени задатак Провера знања 
093. Евалуација Исправaк писменог задатка Систематизација 
094. Системи линеарних једначина Систем од две линеарне једначине с две непознате Обрада 
095. Системи линеарних једначина Систем од две линеарне једначине са две непознате. Решење система Утврђивање 
096. Приказивање статистичких података Графички приказ система од две линеарне једначине с две непознате Обрада 
097. Системи линеарних једначина Графички приказ система од две линеарне једначине с две непознате Утврђивање 
098. Системи линеарних једначина Еквивалентност система линеарних једначина Обрада 
099. Системи линеарних једначина Решавање система линеарних једначина (метода замене) Обрада 
100. Системи линеарних једначина Решавање система једначина Утврђивање 
101. Системи линеарних једначина Решавање система једначина (метод супротних коефицијената) Обрада 
102. Системи линеарних једначина Решавање система једначина Утврђивање 
103. Системи линеарних једначина Решавање система једначина Утврђивање 
104. Системи линеарних једначина Примена система линеарних једначина у решавању проблема Обрада 
105. Системи линеарних једначина Примена система једначина (на бројевима) Утврђивање 
106. Системи линеарних једначина Примена система једначина (проблем кретања) Утврђивање 
107. Системи линеарних једначина Примена система једначина (на проблеме из геометрије) Утврђивање 
108. Системи линеарних једначина Примена система једначина (на проблеме из физике) Утврђивање 
109. Системи линеарних једначина Примена система једначина (на проблеме из живота) Утврђивање 
110. Системи линеарних једначина Примена система једначина Утврђивање 
111. Системи линеарних једначина Системи линеарних једначина  Систематизација 
112. Ваљак Ваљак Обрада 
113. Ваљак Површина ваљка Обрада 
114. Ваљак Површина ваљка Утврђивање 
115. Ваљак Запремина ваљка Обрада 
116. Ваљак Запремина ваљка Утврђивање 
117. Ваљак Површина и запремина ваљка Утврђивање 
118. Ваљак Површина и запремина ваљка Утврђивање 
119. Ваљак Површина и запремина ваљка Систематизација 
120. Купа Купа Обрада 
121. Купа Површина купе Обрада 
122. Купа Површина купе Утврђивање 
123. Купа Површина купе Утврђивање 
124. Купа Запремина купе Обрада 
125. Купа Запремина купе Утврђивање 
126. Купа Површина и запремина купе Утврђивање 
127. Купа Површина и запремина купе Утврђивање 
128. Купа Површине и запремине сложенијих тела Утврђивање 
129. Лопта Сфера и лопта, основни делови лопте Обрада 
130. Лопта Површина и запремина лопте Обрада 
131. Лопта Површина лопте Утврђивање 
132. Лопта Запремина лопте Утврђивање 
133. Лопта Површина и запремина лопте Систематизација 
134. Евалуација Четврти писмени задатак Провера знања 
135. Евалуација Исправка писменог задатка Систематизација 
136. Евалуација Закључивање оцена Систематизација 
Приказан је следећи број ставки: 136
Comments