שילוב


תוכנית השילוב

הפניית תלמיד לועדת שילוב מוסדית תיעשה לאחר שהמוסד החינוכי ימצה את כל אפשרויות ההתערבות החינוכית  
מחנך הכיתה/ גננת ישתפו את הורי התלמיד בכל ניסיונות ההתערבות
שיתוף התלמיד – שמיעת רצונותיו הבהרת זכויותיו  
גורמים מפנים:  הורה, עובד חינוך מהסגל הפדגוגי  

 

מסמכים לועדת שילוב:

 • חוות דעת חינוכית – שאלון הפניה – מחנכת/ גננת.
 • ילדים לקוי ראיה/ שמיעה בנוסף מסמך מקצועי ואישור פקוח. 
 • מסמך קביל: פסיכולוגי, פסיכיאטרי, התפתחות הילד רופא. 
 • זימון ההורים ע"י הפסיכולוג לדיווח תוצאות האיבחון.              
 • חוות דעת נוספות במקרה וקיים.     
 • על ההורים לקבל את עותק השאלון לפני הדיון ולחתום.

 

כל המסמכים ישמרו במוסד החינוכי בתיקו של התלמיד, ועותק בשירות הפסיכולוגי. 

ההזמנה לועדה נשלחת בדואר רשום 10 ימים מראש. 

ההורה המבקש לדחות יקבע דיון במועד אחר עפ"י סיבת הבקשה.

 

מהלך הדיון:

 • יו"ר הועדה מנהל את הדיון.
 • יו"ר הועדה מציג את הנוכחים.
 • הצגת רקע להפניית התלמיד. 
 • הזמנת ההורים והתלמיד להשמיע/ מישהו מטעמם.
 • התייחסות לנקודות החוזק והקושי של התלמיד, תוך מיצוי ההתערבויות שנעשו.
 •  לוודא שכל המונחים המקצועיים יהיו מובנים.
 •  להורים חרשים , ליקוי ראיה , לא דוברי עברית לדאוג לתרגום והסבר.
 •  הזמנת מומחים ללקויות ששכיחותן נדירה.
 •  החתמת חברי הועדה על טופס הצהרה בנוגע לשמירת סודיות (נספח 8 ).

_______________________________________________________________________________

מכרזים טיפוליים

 שעות המרכזים הם משעות השילוב ומיועדות רק לילדים זכאים.

שירות יינתן לתלמידים ללא תשלום.

מנהלי בתיה"ס יפנו תלמידים זכאים רק לאחר קבלת אשור מההורים.

שעות המרכז הם חלק מתוכנית השילוב של התלמיד ויהיה קשר ודיווח בצוות הבין מקצועי השעות במרכז יינתנו רק במקרים מחייבים.

 

 

תוכנית חינוכית - תח"י

 לכל תלמיד משולב תבנה תח"י שתכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו במסגרת השילוב ותיבנה בהלימה ככל האפשר לתוכנית הכיתתית  ע"י הצוות הבין מקצועי.

ההורים יוזמנו לקבלת התוכנית – ויהיו שותפים בתכנונה.

בסיום השנה יקבלו ההורים הערכה בכתב על התקדמותו.


צוות בין מקצועי - ביה"ס

 בכל בי"ס יפעל צוות בין מקצועי אשר יארגן את תכנית השילוב  החינוכית 

בהתאם למצב תפקודו ומהות התמיכה, סוגי התמיכה אופן מתן התמיכה.

הצוות הבין מקצועי יעקב אחר תכנית השילוב של כלל התלמידים.

אבחונים דידקטיים חלק מתכנית השילוב הבית ספרית.

 

תמיכה מסוג סיוע - תלמידים העומדים בקריטריונים

 •  שירותי הסיוע והסייעת הם חלק מהאמצעים להשגת המטרות והיעדים החינוכיים שייקבעו בתח"י.
 • הסיוע הינו חלק ממערך התמיכה הכולל.
 • המחנך בעזרת הצוות הבין מקצועי אחראי בתכנון ויישום התכנית ויעקבו אחר התקדמותו.
 • הסייעת תשאף לקדם את התלמיד מתלות לעצמאות, ויאפשרו אוטונומיה.
 • הסייעת עובדת רשות
 • אין להעסיק סייעות על חשבון ההורים.
 • אין להעסיק סייעת לתמיכה מחוץ למסגרת החינוכית.
 • האישור לסייעת לתלמיד היא לשנת לימודים אחת, ובכל שנה יש לחדש את הבקשה אם קיים עדיין הצורך

_______________________________________________________________________________

פרטיכול
הפרטיכול ימולא במדויק ובכל הפרטים.
אם ההורים מבקשים את הפרטיכול יש להעבירו לאשור וחתימת כל חברי הועדה – למעט החלק שהתקיים בהרכב חברי הועדה בלבד.
לאחר סיום הדיונים וקבלת החלטה המקובלת כל ועדת חברי השילוב בלבד, ברוב קולות, ישלח העתק רשום להורים לא יאוחר מ-10 ימים 
מיום קבלת ההחלטה.
זכאות התלמיד נשמרת 3 שנים בכפיפות לשיקול הדעת של הצוות הבין מקצועי.

 בסוף כל שנה לא יאוחר מ- 15/5 יערוך הצוות הבין מקצועי דיון ברכי התלמיד.
אם יוחלט שהתלמיד לא ימשיך להיכלל בתוכנית השילוב – יובא התלמיד לדיון במעמד ועדת שילוב כדי להפסיק את התמיכה – ההורים יקבלו הודעה בכתב על ההחלטה. 
אם בדיון בצוות הבין מקצועי יוחלט להפנות את התלמיד לועדת השמה אפשר להפנותו ללא קיום ועדת שילוב נוספת

 

הגשת ערר על החלטות

הורה/ תלמיד יכולים להגיש ערר תוך 21 יום מקבלת ההחלטה לועדת ההשמה ולא יאוחר מ- 5/7 .

 בועדת ההשמה יש לוודא שלא ימצא אף חבר שנכח בועדת השילוב. (נספח 7) ובאפשרותם:

 • לקבל את הערר.
 • להחזיר נושא לועדת השילוב מוסדית לדיון נוסף.
 • לדחות.

 

ההחלטה תשלח להורים והמוסד החינוכי.

 

עקרונות להפעלת תוכנית השילוב

ביסוס ההחלטות על סמך מכסת השעות העומדות לרשות המסגרת.
החלטות צוות הבין מקצועי לגבי סוגי התמיכה אופן, ומספר השעות.
המתי"א יתמוך בהתארגנות.
מערך התמיכה יתוכנן באופן שיוכל לתת מענה לתלמידי כיתות א' או חדשים לתלמידים אלו ועדות שילוב תסתיימנה באוקטובר.
עובדי הוראה מומחי תחום, יסיעו למסגרות בביצוע תוכנית השילוב בעבור מסגרות שבהן תלמידים שלקויותיהם אינן שכיחות , בהנחיה
למורים / גננות ומנהלים בכל הקשור בתוכנית השילוב.מידע על תוכנית השילוב באתר של משרד החינוך

הודעה מענת איל - מדריכה ארצית צוות שילוב

שלום רב,

ברצוני לבשר על פתיחת דרך תקשורת חדשה המיועדת למורות השילוב בבתי הספר העל יסודיים.

מתוך ביקורי במתיא"ות ובבתי ספר רבים ומתוך שיחותי עם מורות שילוב רבות, צץ ועלה הצורך בשיתוף עמיתים למקצוע בערוץ תקשורת ישיר.

מטרותיו של ערוץ תקשורת זה הנן: שיתוף בידע ובתהיות, העברת חומרי למידה מותאמים, העלאת שאלות והצעות בכל הנוגע לתפקידה של מורת השילוב.

כתובת המייל:
mishtalvim@hotmail.com

אנוכי אקרא את החומרים ואשלח לכולנו, אעביר מידע עדכני ורלוונטי ואענה על שאלות שיעלו.

אנא העבירו כתובת זו למורות השילוב ועודדו אותן להסתייע בכלי זה לשם הקלה וייעול עבודתן המורכבת, המעניינת והחשובה. כמובן שגם  אתן/ם מוזמנות/ים לקחת חלק, לשתף ולהשתתף.
                                                                     ברכה,  

עינת איל,  

מדריכה ארצית, צוות שילוב                                             


Comments