ที่มาและความสำคัญ

ที่มาและความสำคัญ

        โรงเรียนบ้านโป่งนก เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนประมาณ 400 คน มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่สำคัญคือห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งมีหนังสือจำนวนมากและหลากหลาย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในแต่ละวันจะมีนักเรียนมาใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีจำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 40 คน จะมาใช้ค้นคว้าและทำบันทึกการอ่านในชั่วโมงค้นคว้า แต่ห้องสมุดมีโต๊ะแบบนั่งพื้นสำหรับอ่านหนังสือเพียง 4 ตัว ทำให้เกิดปัญหาโต๊ะไม่เพียงพอ การนั่งเป็นกลุ่มที่มีคนมาก ทำให้ขาดสมาธิในการทำงาน คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะประดิษฐ์โต๊ะที่นำมาใช้ในห้องสมุดได้ และเนื่องด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชี้ให้คนไทยดำรงชีพอย่างพอเพียง ความพอเพียงนี้ หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขความรู้คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรมคือซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งบัน คณะผู้จัดทำจึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการจัดทำโครงงาน คือ การนำเอาวัสดุที่เหลือใช้ ทรัพยากรที่มี มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

        เกมตัวต่อแทนแกรม และเกมตัวต่อเซโชนะกง เป็นเกมรูปต่อปริศนาที่มีชิ้นส่วนเป็นรูปเรขาคณิตจำนวน 7 ชิ้น เมื่อนำทั้ง 7 ชิ้นมาเรียงต่อกัน จะได้รูปต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปคล้ายท่าทางของคน สัตว์ สิ่งของ  เกมตัวต่อแทนแกรม และเกมตัวต่อเซโชนะกง เป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหา ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ และยังให้ความสนุกสนาน

        คณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างโต๊ะที่มีลักษณะเป็นเหมือนชิ้นส่วนตัวต่อในเกมแทนแกรมและเกมเซโชนะกง เพราะถ้าใช้ทั้ง 7 ชิ้นประกอบกันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายตามความต้องการ หรือใช้เพียงบางชิ้นก็สามารถจัดเป็นโต๊ะได้หลายแบบ จึงช่วยกันหาวัสดุที่เหลือใช้ และนำมาใช้ใหม่ได้ พบว่า ในโรงเรียนมีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด วัสดุเป็นแผ่นไม้ที่บางส่วนยังสามารถใช้ได้  มีเก้าอี้เหล็กของนักเรียนที่ชำรุดไม่สามารถนั่งได้แล้วจำนวนมาก แต่เหล็กบางส่วนยังใช้ได้ และในแต่ละวันจะมีขยะกล่องนมที่กำจัดด้วยการเผาจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับเกมตัวต่อแทน            แกรมและเกมตัวต่อเซโชนะกง และนำความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโต๊ะแห่งปัญญาด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แก่นักเรียนและช่วยลดปัญหาขยะ ทำให้เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการสร้างเกมตัวต่อแทนแกรมและเกมตัวต่อเซโชนะกง

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตในเกมตัวต่อแทนแกรมและเกมตัวต่อเซโชนะกง

3. เพื่อนำความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์โต๊ะแห่งปัญญา

4. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโต๊ะอ่านหนังสือในห้องสมุด


สมมติฐาน

1.   เกมตัวต่อแทนแกรมและเกมตัวต่อเซโชนะกง สร้างโดยอาศัยความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานและสร้างโดยใช้โปรแกรม GSP ( The geometer’s sketchpad ) ได้

2.   รูปเรขาคณิตแต่ละรูปภายในเกมตัวต่อแทนแกรมและเกมตัวต่อเซโชนะกงมีความสัมพันธ์กัน

3.   สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาสร้างโต๊ะแห่งปัญญาจากเกมตัวต่อแทนแกรมและเกมตัวต่อเซโชนะกง และโต๊ะที่ได้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการได้จริง

 


นิยามศัพท์

   ตัวต่อแทนแกรม  หมายถึง ชิ้นส่วนรูปเรขาคณิตสองมิติจำนวน 7 ชิ้น ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยม 5 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 ชิ้น ที่นำมาเรียงต่อขอบกันทั้ง 7 ชิ้น แล้วได้รูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยการเรียงต้องไม่ให้ขอบของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเกยกัน  

   ตัวต่อเซโชนะกง  หมายถึงชิ้นส่วนรูปเรขาคณิตสองมิติจำนวน 7 ชิ้นประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยม 3 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 2 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 ชิ้น ที่นำมาเรียงต่อขอบกันทั้ง 7 ชิ้น แล้วได้รูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยการเรียงต้องไม่ให้ขอบของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเกยกัน

   การสร้างพื้นฐาน  หมายถึง การเขียนรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือเพียงสองชนิดคือสันตรงและวงเวียน สันตรงในที่นี้หมายถึง เครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนไม้บรรทัด แต่ไม่มีมาตราวัดความยาวกำกับอยู่

   โปรแกรม GSP หมายถึง ซอฟท์แวร์สำรวจเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตพลวัต  ที่บริษัท Key Curriculum Press ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้คิดค้น นำมาใช้ในการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ  จำนวนและการดำเนินการ  กราฟของสมการชนิดต่าง    ตลอดจนถึงการแสดงการเคลื่อนไหวของ รูปเรขาคณิตเพื่อ การสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน

 


Comments