กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่


วิสัยทัศน์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ มีการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี สืบสานเอกลักษณ์ล้านนาและความเป็นไทย  

มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

พันธกิจ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามาตรฐานของโรงเรียนและประเทศ
2. ผู้เรียนมีผลงานในกลุ่มสาระวิชาเป็นทีี่่ยอมรับยกย่องจากชุมชน
3. ผู้เรียนสร้างเกียรติภูมิให้กลุ่มสาระวิชาสม่ำเสมอ
4. จัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ ผลงานที่ภาคภูมิใจของกลุ่มสาระวิชาให้บริการบุคลทั่วไ