การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง

การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง

      เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหลายๆ รูปเรียงกันตามแนวนอนหรือแนวตั้ง แล้วแต่ต้องการ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต้ละรูปนั้นมี ด้านกว้างเท่ากัน แต่ด้านยาวจะมีความยาวเปลี่ยนไปตามขนาดของข้อมูล ประโยชน์ก็คือ สามารถแปลความหมายของข้อมูลได้รวดเร็ว ละเอียด และเข้าใจง่าย สามารถเปรียบเทียบกันได้

   ตัวอย่าง ตารางแสดงจำนวนคนตายด้วยโรคต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2547 เป็นดังนี้

   วิธีทำ

โรค

จำนวนคนตาย

ปอดตับอักเสบ
โลหิตออกในสมอง
เบาหวาน
เกิดไม่ครบกำหนดคลอด

660
566

548
510

 

 

 

 

จงเขียนแผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลในตาราง

   วิธีทำ แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนคนตายด้วยโรคต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2547

   ตัวอย่าง จงเขียนแผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโดยประมาณเป็นรายภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2547 หน่วยเป็นล้านไร่

พ.ศ.

ภาค

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ใต้

2546
2547

10.5
10.7

21.7
22.5

12.0
12.4

3.1
3.3


    วิธีทำ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโดยประมาณตั้งแต่ พ.ศ. 2546 2547


Comments