วาระการประชุม

Tip: How to delete existing posts and create your own

การประชุม ครั้งที่ 6/2555  (20  ก.ค.2555)

เรื่องที่ 1  การแข่งขันทักษะวิชาการ  6-8  กันยายน 2555  
               เนื่องจากศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในนามศูนย์จึงขอครูทุกท่านเป็นกรรมการในการแข่งทักษะวิชาการที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา  ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย. 2555  
1.  กรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพ  ระดับ ม.ต้น
      1.1  นายวิรัตน์  วงศ์ใหญ่    ประธานกรรมการ
      1.2  นางปิยวรรณ  จันทร์วัง   กรรมการและเลขนุการ
2.  กรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาพ ระดับ ม.ปลาย
      2.1  นายสถิตย์  เย็นใจ   ประธานกรรมการ
      2.2  นายวรชิต  ฟูศรี       กรรมการและเลขานุการ
3.  โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับ ม.ต้น
      3.1  นายประการ  วงศ์ใหญ่  ประธานกรรมการ
      3.2  นางสาวปาณิสรา  สมฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ
4.  โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับ ม.ปลาย
      4.1  นางสาวสุอัญชัญ  ชัยชนะ  ประธานกรรมการ
      4.2  นางสาวพัชรินทร์  โครงกาบ  กรรมการและเลขานุการ
5.  การแข่งขัน  GSP  ระดับ ม.ต้น
     5.1  นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์   ประธานกรรมการ
     5.2  นางสาวอัมรินทร์  นามวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ
6.  การแข่งขัน  GSP  ระดับ ม.ปลาย
     6.1  นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์  ประธานกรรมการ
     6.2  นางสุนิศา  ฟูศรี   กรรมการและเลขานุการ
7.  คิเลขเร็ว  ระดับ ม.ต้น
    7.1  นางวราภรณ์  จันธิมา  ประธานกรรมการ
    7.2  นางสาวปิยนุช  กาติ๊บ  กรรมการและเลขานุการ 
8.  คิดเลขเร็ว  ระดับ ม.ปลาย  
    8.1  นางมณีรัตน์  ศรีจันทร์  ประธานกรรมการ
    8.2  นางดารนุช  ปัสตัน  กรรมการและเลขานุการ

กรรมการสรุปผลการแข่งขัน
1.  ประธานกรรมการของแต่ละรายการ  8 คน

กรรมการรายงานผล
1.  กรรมการและเลขานุการแต่ละรายการ  8 คน

** ในแต่ละรายการจะมีกรรมการจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่ส่งผลงานเด็กเข้าแข่งขันด้วย แล้วจะแต่งตั้งอีกครั้งหลังไปประชุม 22 ก.ค. 2555 นี้

เรื่องที่ 2  การติดตามนิเทศของ สพม.36
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ตามปฏิทินติดตามนิเทศ จะเข้าวันที่ 25  ก.ค. 2555นี้โดย
ภาคเช้าเวลา 09.00 -12.00 น.   ศน.จะเดินดูการสอนของครูทั้งโรงเรียน ขอให้ครูช่วยนำแผนการสอนติดตัวด้วย เผื่อ ท่าน ศน.จะถาม โดยเฉพาะห้องเรียนมาตรฐานสากลและห้อง EIS 
ภาคบ่าย  13.00 -14.30 น.  ติดตามโครงการนิเทศและหลักสูตรของโรงเรียน (อาจเข้าดูแต่ละกลุ่มสาระ)
เวลา 15.00 น.  ขอพบครูทั้งโรงเรียน

การจับคู่นิเทศภายใน
1.  ครูสถิตย์    คู่กับ  ครูน้ำค้างและครูวรชิต
2.  ครูวราภรณ์  คู่กับ  ครูมณีรัตน์
3.  ครูกานดา  คู่กับ ครูศักดิพันธุ์
4.  ครูวิรัตน์  คู่กับ  ครูปาณิสรา
5.  ครูดารนุช  คู่กับ  ครูปิยนุช
6.  ครูประการ  คู่กับ  ครูปิยวรรณ
7.  ครูสุอัญชัญ  คู่กับ  ครูอัมรินทร์
8.  ครูสุนิศา  คู่กับ  ครูพัชรินทร์

เรื่องที่ 3  ค่ายวิชาการ ม.5  เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2555
ดำเนินตามคำสั่งที่จะแต่งตั้ง


เรื่องที่ 4  การสอบ PISA
ด้วย สพม. 36 ให้มีโครงการจัดเตรียมนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ PISA  ซึ่งโรงเรียนจะจัดสอบในวันอังคาร ที่ 24 ก.ค. 2555 และทุกคาบ 9 ของแต่ละวันจะมีการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ PISA ให้นักเรียนได้ฝึกทำ

การสอบวันที่ 24 ก.ค. 2555  รายชื่อครูตรวจคะแนนและส่งผลคะแนนภายในเช้าวันพุธ 25 ก.ค. 2555
ม.3/1  ครูสุอัญชัญ
ม.3/2  ครูวราภรณ์
ม.3/3  ครูปิยนุช
ม.3/4  ครูดารนุช
ม.3/5  ครูพัชรินทร์
ม.3/6  ครูวรชิต
ม.3/7  ครูอัมรินทร์
ม.3/8  ครูประการ
ม.3/9  
 ครูมณีรัตน์  ครูปาณิสรา 
ม.3/10  ครูกานดา  ครูน้ำค้าง
ม.3/11  ครูวิรัตน์  ครูสถิตย์


แจ้งคาบสอนแทนครูสุนิศา (เริ่มตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป )
ครูสุอัญชัญ วันพฤหัสบดี คาบ 4  ค31101  ม.4/1  วันศุกร์  คาบ4 ค31101  ม.4/1
ครูวราภรณ์  วันศุกร์ คาบที่ 6-7  เพิ่มเติม ม.4 
ครูศักดิพันธุ์  วันจันทร์ คาบที่ 1 ค32101 ม.5/4 วันพุธ คาบที่ 2 ค32101 ม.5/4 วันพฤหัสบดี คาบที่ 1 ค32101 ม.5/4
ครูประการ  วงศ์ใหญ่  วันจันทร์ คาบที่ 6 ค31101 ม.4/2
ครูมณีรัตน์  ศรีจันทร์  วันอังคาร คาบที่ 2 ค31101 ม.4/2
ครูกานดา  พงศ์นภารักษ์  วันจันทร์  คาบที่ 3 ค32101 ม.5/3  วันพุธ  คาบที่ 4  ค32101 ม.5/3
ครูน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์  วันพฤหัสบดี คาบที่ 2  ค32101  ม.5/2  1 คาบที่ 3  ค32101 ม.5/3
ครูวรชิต  วันพฤหัสบดี คาบที่ 6 ค31101 ม.4/4  วันศุกร์  คาบที่ 1 ค31101 ม.4/4
ครูพัชรินทร์  โครงกาบ  วันจันทร์ คาบที่ 2  ค32101 ม.5/2  วันพฤหัสบดี  คาบที่ 2 ค32101 ม.5/2
ครูปาณิสรา  สมฤทธิ์  วันพุธ  คาบที่ 7 ค32101  ม.5/2
ครูอมรินทร์  นามวิจิตร  วันอังคาร คาบที่ 1 ค31101 ม.4/3  วันพุธ  คาบที่ 6  ค31101 ม.4/3


การประชุม ครั้งที่ 5/2555  (3  ก.ค.2555)

เรื่องที่ 1 ค่ายทักษะวิชาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ในส่วนกิจกรรมมอบให้ครูวรชิต  ครูกานดา และครูิพิเศษ  ออกแบบกิจกรรม พร้อมจัดครูทุกคนลงในแต่ละกิจกรรม ส่วนอาหารนักเรียน 1 มื้อ  มอบให้ครูสถิตย์  ครูวราภรณ์และครูปิยวรรณ และคำสั่งการจัดค่ายมาคุยกันอีกครั้งวันอังคารหน้า ( 10 ก.ค. 2555 )

เรื่องที่ 2  การส่งโครงการสอน/แผนการสอน/วิจัย  กลุ่มงานวิชาการได้เปลี่ยนระบบกาส่งแบบใหม่ โดยตั้งกรรมการแ่ต่ละกลุ่มสาระมา 3 คน เพื่อตรวจแผนการสอนหรือโครงการสอน แล้วให้นำใบปะหน้าพร้อมแบบประเมิน  รวบรวมส่งพร้อมกันทีเดียว โดยไม่ต้องมีแผนหรือโครงการสอนแนบมาด้วย เพื่อลดขั้นตอนการนำแผนการสอนไปใช้  ถ้าฝ่ายบริหารดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่อยนำไปเข้าเล่มภายหลัง  ส่วนที่ส่งไปแล้วนั้นให้คืนไปก่อน
กรรมการ 3 ท่านของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1.ครูศักดิพันธุ์  มั่นคง
2.ครูดารนุช  ปัสตัน
3. ครูสุอัญชัญ  ชัยชนะ

เรื่องที่ 3  การแข่งขันทักษะวิชาการ ประมาณต้นเดือนกันยายน  
1 )  รายการอัจฉริยภาพ (เดี่ยว)  ม.ต้น  ครูวิรัตน์   ม.ปลาย  ครูวรชิต
2 )  โครงงานคณิตศาสตร์  ( 3 คน )  ม.ต้น  เจนจิรา  ม.ปลาย ครูสุอัญชัญ
3 )  GSP  (2คน)  ม.ต้น  ครูกานดา  ม.ปลาย  ครูนำ้ค้าง
4 )  คิดเลขเร็ว (เดี่ยว)  ม.ต้น  ครูวราภรณ์  ม.ปลาย  ครูมณีรัตน์

ขอให้ครูที่รับผิดชอบช่วยแจ้งรายชื่อนักเรียน ห้อง  มายัง sakdipan@gmail.com  ภายในวันที่ 10 ก.ค. 2555  เพื่อส่งให้วิชาการในวันที่ 15 ก.ค.2555 นี้ ถ้ามีนักเรียนซ้ำรายการแข่งขันให้ถือการส่งแจ้งที่วิชาการเป็นลำดับในการคัดเลือกนักเรียน  เนื่องจากปีนี้จะให้นักเรียน 1 คน แข่ง 1 รายการเท่านั้น 

เรื่องที่ 4  แจ้งสอบกลางภาคเรียน  สอบระหว่างวันที่ 16- 23 ก.ค. 2555
ม.ปลายสอบ  วันที่ 16-18-20 ก.ค. 2555  ( ม.ต้น หยุด)
ม.ต้นสอบ  วันที่ 17-19-23 ก.ค. 2555 (ม.ปลายหยุด  ยกเว้นวันที่ 23 เรียนตามปกติ)

เรื่องที่ 5  แจ้งครูที่ไปศึกษาดูงานที่ จ.ภูเก็ต  ให้ส่งแบบรายงานการศึกษาดูงาน โดยรวบรวมส่งที่โต๊ะครูศํกดิพันธุ์  ภายในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2555 เพื่อรวบรวมส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมและสรุปงาน

เรื่องที่ 6  วันพุธ ที่ 4 ก.ค. 2555 คาบลูกเสือ  ขอครูที่สอน IS ทุกระดับชั้นประชุมพร้อมกันที่ห้องเจดีย์คำ

เรื่องที่ 7  ส่งครูดีเด่น
1 ) รายการครูวิทย์-คณิต ของราชภัฎเชียงราย  วันที่ 17-18 สิงหาคม 2555
     ครูปิยวรรณ จันทร์วัง  ตัวแทนของคณิตศาสตร์
2 ) ครู OBEC  ม.ต้น (ด้านวิชาการ)  ครูประการ   ม.ปลาย ครูน้ำค้าง
3 ) ครูเกียรติยศ  ม.ต้น  ครูดารนุช  ม.ปลาย  ครูวราภรณ์

เรื่องที่ 8  สอบ Center One  นักเรียนสอบทั้งสิ้น  901 คน คนละ  40 บาท รวม 36,040 บาท
ส่งยอดค่าใช้จ่ายให้ทางบริษัทจำนวนเงิน 22,838  บาท  คงเหลือเข้ากลุมสาระ  15,202 (รวมทุนนักเรียนด้อยโอกาส  2,000 บาท )

เรื่องที่ 9  สอบสมรรถนะครู  ด้านการวัดผลประเมินผล วันที่ 7 ก.ค. 2555 ที่โรงเรีียนดำรงฯ จ.เชียงราย ครูวิรัตน์  และครูวรชิต

เรื่องที่ 10  ไป Gifted  Math  นักเรียนจำนวน 34 คน โดนทำโทษ 5 คน  ครูดารนุชและครูกานดา ควบคุมดูแล

การประชุม ครั้งที่ 4/2555  (26 มิ.ย.2555)

เรื่องที่ 1 การสอบเซ็นเตอร์วัน  ขอความร่วมมือครูทุกท่านได้เร่งเก็บเงินนักเรียนและแจ้งยอดนักเรียนที่จะสอบได้ที่ครูสถิตย์  เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้ทางศูนย์สอบของเซ็นเตอร์วัน และภายในวันศุกร์ ที่ 29 มิ.ย. 2555 ขอส่งเงินค่าสมัครให้ที่ครูสถิตย์  ขอให้เก็บได้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บได้ เพราะสถานะทางการเงินของกลุ่มสาระที่จะสำรองไปก่อนมีจำนวนจำกัด ( ประมาณ 15,000 บาทเท่านั้น)

เรื่องที่ 2  สำรวจเวลาสอบ  ทางกลุ่มงานวิชาการได้ขอความร่วมมือครูออกข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  อย่างต่ำ 30 ข้อขึ้นไป  และของกลุ่มสาระเราให้ออกข้อสอบแบบอัตนัยเพิ่ม 1-2 ข้อเป็นอย่างน้อย สำหรับในการสอบกลางภาคเรียนนี้

เรื่องที่ 3  การสอบ TME ของ สสวท.  ขอครูช่วยประชาสัมพันธ์การสอบ TME  ของ สสวท. ที่จะสอบ ม.1  ม.2  และ ม.3  ค่าสมัครสอบคนละ 150 บาท  ทางกลุ่มสาระ โดยครูวิรัตน์จะประสานขอห้องเรียนพิเศษสอบทั้งหมด  และห้อง 10 ของแต่ละ ม. สอบด้วย โดยเฉพาะห้อง 10 ควรจะสอบในครั้งนี้ เพราะทางโรงเรียนเราเป็นศูนย์สอบอยู่แล้ว จึงขอครูที่สอนระดับ ม.ต้น ช่วยประชาสัมพันธ์ในการสอบครั้งนี้ด้วย

เรื่องที่ 4  คำสั่งห้องเรียนพิเศษ  ครูท่านใดอยู่งานไหน อย่างไร  ดูจากเมลล์ของท่านได้เลย  ส่วนใครจะโยกย้ายอย่างไร ขอให้เป็นการแลกเปลี่ยนกับงานแต่ละอย่าง เพื่อจะได้พอดี  และไม่ซ้ำซ้อนกัน  ถ้าใครต้องการเปลี่ยอย่างไร  สามารถแจ้งทาง มาที่  sakdipan@gmail.com ก่อนวันศุกร์นี้นะครับ

เรื่องที่ 5  ในรายวิชา IS  ม.4  ช่วงอาทิตย์สุดท้ายนี้  ขอให้นักเรียนเข้าไปค้นคว้าที่ห้องสมุดไปก่อน  ถ้ามีครูมาติดต่อสอน จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  และขอครูประมาณ 3-4 คน มาทำรูปเล่ม แบบฝึกเพื่อจะได้จัดพิมพ์แล้วแจกให้นักเรียนศึกษาเอง  และถ้าในกรณีไม่มีครูมาสมัครจริง ๆ ทางกลุ่มสาระมีความคิดเห็นว่า  ขอให้ครูแต่ละท่านที่ว่างตามตารางสอน ช่วยเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด  และจะให้ครูที่สอนระดับชั้น ม.4  ได้พิจารณาตัดสินผลการเรียนในรายวิชา IS เลย

เรื่องที่ 6  ขอให้ครูรีบทำข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเรียนที่แจกให้นักเรียนไปแล้ว  ซึ่งตอนนี้ครูประการได้ทำรายชื่อให้แล้ว  สามารถติดต่อขอรับได้ที่ครูประการ

เรื่องที่ 7  (ลืมแจ้งที่ประชุม)  วันที่ 6-7-8 ก.ค. 2555  ไป Gifted Math ที่ มช.  เนื่องจากมีครูเราที่สอน ม.3 และ ม.6  จำนวน 2 ท่านต้องไปสอบสมรรถนะการวัดและประเมินผล กับ สทศ. ในวันที่ 7 ก.ค. 55 นี้  จึงขอสับเปลี่ยนเดิมที่เป็น ครูดารนุชและครูวรชิต ไป  แต่ครูวรชิต  ติดสอบ จึงขอเปลี่ยนเป็นครูกานดาไปแทนครูวรชิตครั้งนี้ก่อน  ส่วนรายละเอียดที่พัก รถเหมา  ได้จองไว้เรียบร้อยแล้ว


การประชุม ครั้งที่ 3/2555

เรื่องที่ 1 การปรับเวลาเรียนให้มีช่วงพัก 10.20 - 10.45 น.  เพื่อไม่ให้นักเรียนแย่งกันซื้ออาหารจนไม่มีที่นั่งรับประทาน

เรื่องที่ 2  วันพุธ ( 13 มิ.ย. 2555) ปรับเวลาเรียนเป็นคาบละ 40 นาที  เพื่อให้นักเรียนทำพาน

เรื่องท่ 3 การส่งหนังสือขออนุญาตหรืออื่น ๆ ให้เรียงเป็นลำดับดังนี้
1. การขออนุญาตลา ทุกประเภท และการขออนุญาตไปราชการ ให้ส่งผ่านตามลำดับดังนี้ 
               1.1  หัวหน้าหมวด  
               1.2  รองฯ ฝ่ายวิชาการ
               1.3  รองฯ ฝ่ายอำนวยการ
               1.4  ผู้อำนวยการ   

          2. บันทึกภายในทั่วไป ให้ผ่านตามสายงาน ตามลำดับ ดังนี้ 
              1.1  หัวหน้าหมวด
              1.2  รองฯ ที่เกี่ยวข้อง
              1.3  ผู้อำนวยการ  

        หมายเหตุ  การส่งเมล์ให้ส่งเมล์เดียว ไม่ต้องสำเนาแจ้ง เพื่อมิให้เกิดการสับสน 
  ทั้งนี้เรื่องปกติ ไม่เร่งด่วน โปรดส่งตามสายงาน

เรื่องที่ 4 วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 2555 กลุ่มสาระภาษาไทย จัดงานวันสุนทรภู่ ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้

คาบ 1-2 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าชมการแสดง
คาบที่ 3-4 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 เข้าชมการแสดง
คาบที่ 6-7 นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 เข้าชมการแสดงได้นี้ 
การประชุม ครั้งที่ 2/2555

เรื่องที่ 1  การใช้ตารางสอนใหม่ เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป  ท่านใดยังไม่ได้รับไปเอาที่โต๊ะครูศักดิพันธุ์ ได้

เรื่องที่ 2  วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555 ครูกานดา จากโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จะได้มารายงานตัว จึงขอเชิญชวนครูที่ว่าง (ครูที่สอน ม.ต้น ทุกท่าน) ร่วมต้อนรับได้ที่ห้องประชุมเจดีย์คำ เวลา 15.00 น. 

เรื่องที่ 3  กลุ่มงานวิชาการ ขอความร่วมมือครูที่สอนในรหัสเดียวกัน  โครงสร้างรายวิชาขอให้กำหนดคะแนน ให้ตรงกัน 

เรื่องที่ 4 การสอบเซ็นเตอร์วัน ขอครูได้ส่งรายชื่อในวันที่ 26 มิ.ย. 2555 เป็นไฟลล์ Excel ที่เมลล์ครูสถิติย์ (สามารถดาวโหลดรายชื่อที่เป็นไฟลล์ excel จากเวบของวิชาการ)

เรื่องที่ 5 การอบรมครูผู้สอน EIS ในระหว่างวันที่ 22-23-24 มิ.ย. 2555 ที่โรงเรียนดำรงฯ จ.เชียงราย ที่ประชุม มอบหมายให้ครูกานดา เข้าอบรม (จะแจ้งเจ้าตัวทราบอีกครั้งหนึ่ง )

เรื่องที่ 6  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้ประกาศจ้างครูสอน ในอัตราจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา โดยประกาศทางเวบของโรงเรียนแล้ว ในระหว่างวันที่ 5-8 มิ.ย. 2555 ใครสนใจให้ติดต่อที่งานธุรการ

เรื่องที่ 7  การควบคุมนักเรียน Gifted Math  ให้ทำตามข้อตกลงและดูแล ตามที่เสนอในที่ประชุมอย่างเคร่งครัด ส่วนรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหา จะทำประวัติและแจ้งครูผู้ควบคุมครั้งต่อไปทราบ


เรื่องที่ 8 (ลืมไป)  ขอให้ครูที่สอบแม่สูตรคูณ ม.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งผลการสอบที่โต๊ะครูศักดิพันธุ์ เพื่อจะได้แจ้งครูผู้สอนอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ 9  การไปอบรม หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม  สามารถดูได้จากเมนู ตารางครูไปอบรม -Gifted Math ได้เลย

เรื่องที่ 10  วันอังคารที่ 12 มิถุยายน 2555  ให้ครูทุกท่านนำคำอธิบายรายวิชา มาหลอมรวมเพื่อเข้าเล่มหลักสูตรของคณิตศาสตร์

การประชุม ครั้งที่ 1/2555

เรื่องที่ 1  การสอบ center 1  มติที่ประชุมขอบังคับห้องดังต่อไปนี้
ม.1  ---> 1/11 , 1/10 , 1/8  ที่เหลือตามความสมัครใจ
ม.2 ---> 2/11 , 2/10 , 2/8 ที่เหลือตามความสมัครใจ
ม.3 ---> 3/11 , 3/10 ที่เหลือตามความสมัครใจ
ม.4 ---> 4/11 , 4/10 , 4/9 ที่เหลือตามความสมัครใจ
ม.5 ---> 5/11 , 5/10 , 5/9 ที่เหลือตามความสมัครใจ
ม.6 ---> 6/11 , 6/10 , 6/9 ที่เหลือตามความสมัครใจ

*** ส่งข้อมูลรายชื่อที่ครูสถิตย์ทางเมลล์ ก่อน 30 มิถุนายน 2555

เรื่องที่ 2  การเข้าสอนแทนครูที่ว่างและยังไม่ได้ย้ายมา  ที่ประชุมขอให้สรุปอังคารหน้า ( 5 มิ.ย. 55) ในระดับ ม.5 ให้วางเรื่องสอนเป็นแนวเดียวกัน เพื่อครูท่านอื่นเข้าจะได้รู้ว่าสอนเรื่องอะไรไปแล้ว

เรื่องที่ 3 การขอออกนอกบริเวณโรงเรียนหรือการลาต่าง ๆ ขอให้บันทึกผ่านประธานกลุ่มสาระและประธานกลุ่มสาระจะประสานต่อไปเอง  โดยไม่ต้องมาเขียนในเอกสารอีกต่อไป แต่ก่อนออกต้องแสกนนิ้วมือออกด้วย  และถ้ากลับมากี่โมงก็ตามให้แสกนนิ้วมือคืนด้วย  แบบฟอร์มขอได้ที่ครูสร้อย 
 **  การลากิจ  ต้องแจ้งคาบและครูสอนแทนทุกครั้งให้ ผอ. อนุมัติ ถ้าไม่มี ผอ. จะไม่อนุมัติ
** การลาป่วย  ตอนเช้าแจ้งที่ประธานกลุ่มสาระทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail ก็ได้ ประธานกลุ่มสาระจะแจ้งครูที่คาบว่างเข้าสอนแทน

เรื่องที่ 4 SAR กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มอบให้ปิยะนุชและอมรินทร์เข้าเล่ม  และขอครูส่งผลการเรียนที่ผ่านมาให้น้องเขาด้วย

เรื่องที่ 5 การไป Gift math ที่เชียงใหม่ แบ่งเป็น 6 ครั้ง  ขอให้ครูลงชื่อด้วย แบ่งกันไป และไปค่ายหว้ากอ ที่ประจวบฯ สำหรับ ม.3 และ ม.6 (คลิกดูข้อมูลได้ที่นี่

เรื่องที่ 6 การสอบท่องแม่สูตรคูณ  ม. 1  ห้องไหนเรียบร้อยแล้วขอให้สรุปส่งด้วย (เก็บวันอังคารหน้า ที่ 5 มิ.ย.) เพื่อจะได้แจ้งครูผู้สอนและจะได้ดำเนินการขั้นที่ 2 ต่อไป 

วาระการประชุมครั้งที่ 2

posted Nov 29, 2011, 8:53 AM by คณิตศาสตร์ เชียงคำวิทยาคม

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554   ครั้งที่  2

วันอังคารที่  29 พฤศจิกายน 2554   คาบเรียนที่ 9

วาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ทราบ

-  การแก้ 0 ,, มส

                1.  มีแบบบันทึกการมอบหมายภาระงานนักเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนมีหลักฐานการแก้  0 , , มส  แจ้งกลุ่มงานวิชาการ

                2.   แบบบันทึกผลการดำเนินการแก้ไข  0 ,, มส  และ มผ   ให้ครูผู้สอนเขียนวันที่ตรงกัน  คือวันที่  18  พฤศจิกายน  2554 และให้สรุปทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  แล้วให้ส่งวันที่  16-17  ในแต่ละเดือน 

-  วันที่  15  ธันวาคม  2554  ให้ครูผู้สอนทุกคน ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1  หน่วย จะส่งพื้นฐานหรือเพิ่มเติมก็ได้  โครงการสอน  ส่วนโครงการสอนให้ครูผู้สอนระบุด้วยว่าชิ้นงานใดที่ใช้ตัดสิน ร  

-   วันที่  6-  16 ธันวาคม  2554  ให้ครูผู้สอนทุกคนส่งไขข้อสอบ

-  ก่อนสอบปลายภาค  15  วัน  ให้ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่จะติด  0 ,, มส ในแต่ละวิชา  เพื่อแจ้งผู้ปกครองทาบ  ป้องกันการติด 0 , , มส   ครูผ้สอนไม่ส่งถือว่าไม่มีนักเรียนที่ติด 0 , , มส ในวิชานั้นๆ

-  หลังสอบกลางภาคให้ส่งคะแนนบางส่วน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้สร้างแบบฟอร์มการเก็บคะแนนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาส่งที่กลุ่มสาระไว้ก่อน ส่วนครูที่รับผิดชอบการรวบรวมไฟล์คะแนนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ครูประการ   วงศ์ใหญ่

 วาระที่  2  รับรองการประชุม 

                - 

วาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง

                -

วาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ

 -

 วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ

                -  การสอบเซ็นเตอร์วัน  ให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วยประชาสัมพันธ์  ส่วนนักเรียนห้อง 8- 11 ทุกชั้นปีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สอบทุกคนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องสรุปยอดนักเรียนที่สอบให้  ครูสถิต เย็นใจ  ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2554  วันที่ 9 ธันวาคม 2554  เป็นวันสุดท้าย

-  ครูที่รับผิดชอบปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กำหนดวันที่นัดหมายวันอังคารที่ 6  ธันวาคม 2554   เรื่องที่จะดำเนิการแก้ไข

                1.  รหัส

                2.  จำนวนหน่วยกิจแต่ละวิชา

                3.  เนื้อหาและคำอธิบายรายวิชา

-  บอร์ดตารางสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูที่รับผิดชอบจัดบอร์ด

                1.  ครูวรชิต   ฟูศรี

                2.  ครูสุนิศา   มณีพันธ์

                3.  ครูธนิตพงษ์    มงคล

                4.  ครูอมรินทร์  นามวิจิตร

                5.  ครูจันจิรา   สมฤทธิ์

                6.  ครูปิยะนุช   กาติ๊บ

-  รูปทำเนียบบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูประจำการให้ใส่ชุดขาวปกติถ่ายรูป   ส่วนครูพิเศษใส่สูทถ่ายรูปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-   การติดต่องานเอกสารต่างๆ  ให้รวบรวมบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เก็บไว้เฉพาะงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เท่านั้น

วาระการประชุม ครั้งที่ 1 (22 พ.ย.2554)

posted Nov 28, 2011, 10:10 AM by คณิตศาสตร์ เชียงคำวิทยาคม   [ updated Nov 28, 2011, 10:13 AM ]

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554   ครั้งที่  1    

วันอังคารที่  22 พฤศจิกายน 2554   คาบเรียนที่ 9 

วาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ทราบ

-  การแข่งขันทักษะวิชาการที่  จ.พิจิตร  13 15 ธันวาคม  2554

    1)  อัจฉริยภาพ  ม.ต้น                                

             นายณัฐสิทธิ์  วงศ์ใหญ่                      ม.3/11

                ครูผู้ควบคุม  นายวิรัตน์  วงศ์ใหญ่

                          2)  อัจฉริยภาพ  ม.ปลาย             

นายชัยวัฒน์  วิละแสง                       ม.6/9    

                             ครูผู้ควบคุม  นางวราภรณ์  จันธิมา

                           3)  GSP  ม.ต้น                            

                                1.  นายจิรัฐประชา  ใจชื่น               ม.3/11

                                2.  เด็กหญิงกัญจนพร  บุญมาก       ม.2/11

                                ครูผู้ควบคุม  นายศักดิพันธุ์  มั่นคง

                             4)  GSP  ม.ปลาย

                                1.  นายณัฐดนัย  สมฤทธิ์                  ม.5/11

                                2.  นายวีรภัทร  อินโองการ              ม.5/11

                                ครูผู้ควบคุม  นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์

                            5)  คิดเลขเร็ว  ม.ต้น

                                เด็กชายธนานันท์  หอมนาน            ม.3/11

                                ครูผู้ควบคุม  นางมณีรัตน์  แสงศรีจันทร์

                           6)  คิดเลขเร็ว  ม.ปลาย

                                นายฐิติวัสส์  บัวติ๊บ                             ม.4/11

                                ครูผู้ควบคุม  นางมณีรัตน์  แสงศรีจันทร์

             -  การเข้าสอน

                                อย่าปล่อยห้องให้ว่างโดยเด็ดขาด

                  -  กรณีไปราชการ,  ลากิจ,  ลาป่วย  ขอให้ฝากคาบสอนครูที่คาบว่างหรือให้ใบงานโดยการบันทึกในสมุดแบบบันทึกการสอนแทนด้วย

                 -  การขออนุญาตไปราชการ  โดยนำนักเรียนไปนอนค้าง 

                                ให้ควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ทั้งไปและกลับด้วย

                 -  การขออนุญาตใช้รถ

                                ให้กลุ่มงานประสานเอง  โดยเขียนขออนุญาตและประสานติดต่อกับคนขับรถเอง

                    เบอร์โทรศัพท์  โด่ง  081 026 7659

                   -  การประเมินครูพิเศษ 

                                จะมีการประเมิน  1  ปี / หรือภาคเรียน  ประเมิน  2  ส่วน

                                               1.  งานสอน / ภายในกลุ่มสาระ

                                                2.  งานพิเศษ

                 -  ติดตามการแก้  0,  ร,  มผ.,  มส.

ให้ครูประจำวิชาเก็บใบบันทึกการแก้ผลการเรียนไว้  และ นำส่งห้องวิชาการด้วยตนเองทันทีที่มีการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนแล้ว (ไม่ควรเก็บไว้นาน)  และในระหว่างนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2554  ขอให้ครูช่วยเร่งติดตามนักเรียน เพราะถ้าปล่อยไว้นักเรียนที่ติดซึ่งความรับผิดชอบน้อยอยู่แล้วก็จะปล่อยทิ้ง ไว้ ซึ่งหลัง 15 ธันวาคม 2554 ท่านผู้อำนวยการ จะเรียกพบผู้ปกครองและครูพร้อมกันที่หอประชุมอีกครั้ง 

                -  การตัดสินผลการเรียนเป็น   

ระบุชิ้นงานแต่ละหน่วยการเรียนมีกี่ชิ้นให้เขียนลงในโครงการสอนด้วย  โดยจะออกแบบฟอร์มการกำหนดชิ้นงานให้อีกครั้ง เพื่อให้โหลดกันในเร็ว ๆ นี้  และให้ระบุด้วยว่าถ้าไม่ส่งชิ้นงานหน่วยไหน  ให้ตัดสินผลการเรียนเป็น    (ควรเป็นชิ้นงานที่มีคะแนนมากพอควร) 

                 -  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

                                ให้ส่ง  1  หน่วยที่สมบูรณ์  ในวันที่  15  ธันวาคม  2554

                 -  สมัคร  e - mail

    ให้ครูทุกคนสมัคร e – mail  ของ  gmail  และแจ้ง  e – mail ให้กับประธานกลุ่มสาระ

วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ

                -  รับผิดชอบสื่อและใบงาน

                                ระดับม.1                               ครูประการ            วงศ์ใหญ่

                                ระดับม.2                               ครูปิยะนุช             กาติ๊บ

                                ระดับม.3                               ครูวิรัตน์                วงศ์ใหญ่

                                ระดับม.4                               ครูมณีรัตน์            ศรีจันทร์

                                ระดับม.5                               ครูสุอัญชัญ           ชัยชนะ

                                ระดับม.6                               ครูสถิตย์                   เย็นใจ

**  ใบงานหรือแบบทดสอบก็ได้ แล้วแต่ครูประจำวิชาจะออกแบบไว้ อาจหมุนเวียน 2-3 สัปดาห์ครั้ง หรือ 1 เดือนครั้งก็ได้ แล้วแต่คุณครู  พร้อมบันทึกการสอนแทนของครู ( ครูแซมกำลังทำอยู่) จะวางไว้ที่กลุ่มสาระเพื่อบริการครูในกรณีที่ต้องไปราชการหรือลากิจ ลาป่วย ต่าง ๆ

                    -  แบ่งหน้าที่ในกลุ่มสาระ

                                -  งานวิชาการ

                                                1.  นางมณีรัตน์                   ศรีจันทร์

                                                2.  นางสาวน้ำค้าง              แสงศรีจันทร์

                                                3.  นางสาวจันจิรา              สมฤทธิ์

                                                4.  นางสาวอมรินทร์          นามวิจิตร

                                                5.  นางสาวสุนิศา                มณีพันธุ์

                                -  งานธุรการ

                                                1.  นายสถิต                          เย็นใจ

                                                2.  นายอนุวัฒน์                   คำฟู

                                                3.  นายวิรัตน์                       วงศ์ใหญ่

                                                4.  นางสาวสุอัญชัญ           ชัยชนะ

                                                5.  นางวราภรณ์                  จันธิมา

                                                6.  นางสาวปิยะนุช            กาติ๊บ

                                -  งานสารสนเทศ

                                                1.  นายประการ                   วงศ์ใหญ่

                                                2.  นางดารนุช                     ปัสตัน

                                                3.  นางปิยวรรณ                  จันทร์วัง

                                                4.  นายวรชิต                        ฟูศรี

                                                5.  นายธนิตพงศ์                 มงคล

 *** นอกเหนืองานหลัก 3 อย่างนี้  ครูทั้งกลุ่มสาระร่วมใจกันเสริมสร้างและดำเนินการ

1-2 of 2