תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ח

רציונאל

הרעיונות המרכזיים של התכנית הם: ספירליות בהוראה-למידה; הוראה משולבת (אלגברה, חשיבה כמותית, גיאומטריה, אוריינות מתמטית); מתמטיקה היא אחד מתחומי הדעת המרכזיים הנלמדים במערכת החינוך. חשיבותו הרבה נובעת לא רק מנחיצותו לתפקוד האדם הבוגר בתחומי פעילות מרכזיים בחברה, אלא גם בהיותו בסיס לחשיבה לוגית ותשתית ללימודי מדע וטכנולוגיה.

חזון

מתוך הכרה ואמונה, שלכל תלמיד יש יכולת להגיע להישגים, מוטלת עלינו אחריות לפתח אצלו כישורי למידה ומיומנויות חשיבה על מנת שיגיע להישגים הגבוהים ביותר שהוא יכול. אחד האתגרים בהוראת המתמטיקה הוא העצמת הביטחון העצמי של הלומד, חיזוק היכולת של הלומד להתמודד עם מצבים בלתי צפויים ועם שאלות שאינן טכניות. את הביטחון העצמי בונים לאט ובזהירות, בהרבה אמונה, סבלנות, תרגול וטכניקה. אט-אט נצברת הצלחה וגובר הביטחון.

מבנה ארגוני

שכבה ז' -  הלמידה מתבצעת ברמה אחידה בקבוצות הטרוגניות. במהלך השנה יילמדו 4 שעות שבועיות.

שכבה ח' - הלמידה מתבצעת בקבוצות לימוד עפ"י רמות. במהלך השנה יילמדו 5 שעות שבועיות. (מצוינות - 6 ש')

שכבה ט' - הלמידה מתבצעת בקבוצות לימוד עפ"י רמות. במהלך השנה יילמדו 5 שעות שבועיות. (מצוינות - 6 ש')

מטרות ויעדים

א. התלמיד יאמין ביכולתו - יעצב יחס חיובי למתמטיקה ולא יפתח חרדה מהמקצוע;

ב. התלמיד יפתח כושר חשיבה מתמטי-לוגי -  הסקת מסקנות, הכללה, ניתוח, העלאת השערות, הוכחות,

    בקרה על תשובות;
ג. התלמיד ילמד להתבטא באופן מתמטי-לוגי בכתב ובע"פ תוך מתן נימוקים;
ד. התלמיד ילמד לקחת אחריות אישית - ינקוט יוזמה, יתמיד, יהיה עצמאי, יקבל החלטות תוך הפעלת שיקול

    דעת;
ה. התלמיד ירכוש מיומנויות חברתיות - התחשבות באחרים, כושר שכנוע, תקשורת עם הסביבה, קבלת

    השונה, עזרה הדדית;
ו. התלמיד ילמד לעשות רפלקציה (חשיבה והערכה עצמית) על עבודתו - לגבי יעילות עבודתו,

   תהליך ותכנון דרכים לשיפור.