נושאים למבחן מעבר

מבחן מעבר (מתוך ספרי לימוד חלק א' וב')
- חוקיות
- סדר פעולות חשבון (כולל חילוק וקו שבר, שימוש בסוגריים) 
- תכונות האפס והאחד 
- מספרים הופכיים
- חוקי חשבון (חוק החילוף, חוק הקיבוץ, חוק הפילוג)
- חזקה
- שורש ריבועי
- משתנים וביטויים אלגבריים: משמעות המשתנה, הצבה בביטוי אלגברי, ביטויים שווים וכינוס איברים דומים
- מספרים מכוונים: 
  - ציר המספרים
  - ערך מוחלט
  - מספרים נגדיים
  - חיבור וחיסור, כולל השמטת סוגריים
  - כפל, חילוק, חזקות
- פתרון משוואות 
- פתרון שאלות מילוליות בעזרת משוואות

- גאומטריה:
  - המלבן: תכונות, היקף, שטח (כולל שטחים והיקפים של צורות גאומטריות המורכבות ממלבנים וממשולשים)
  - ישרים מאונכים (ניצבים), ישרים מקבילים
  - תיבה וקוביה: שטח פנים ונפח
  - זוויות (סימון, חיבור וחיסור זוויות)
  - משולש ישר-זווית
  - שטח משולש