สื่อการสอนคณิตศาสตร์

- สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง การประยุกต์ภาคตัดกรวย จากโปรแกรมจีเอสพี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย  สิทธิศร Update 08/02/12สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม จากโปรแกรมจีเอสพี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย  สิทธิศรสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก จากโปรแกรมจีเอสพี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย  สิทธิศร สื่อการสอนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ติวนักเรียนโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิค โดย MS PowerPoint


สื่อการสอนคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค42201 อ.ธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว
เรื่องสถิติ2
การวัดตำแหน่งของข้อมูล

สื่อการสอนเรื่องกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ  พัฒนาโดย อ.ธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว

หน้าเว็บย่อย (11): 1. สื่อการสอนคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค42201 อ.ธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว 2. เรื่อง ประวัติค่า e 3.++ พิสูจน์ทฤษฎีบทปีทาโกรัส วิธีที่ 1 โดย MS PowerPoint++ อ.ธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว 4.++ พิสูจน์ทฤษฎีบทปีทาโกรัส วิธีที่ 2 โดย MS PowerPoint++ อ.ธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว 5.สื่อการสอนเรื่องกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง การประยุกต์ภาคตัดกรวย สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง ฟังก์ชันฟังก์ชัน สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง เมทริกซ์ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก สื่อการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
Comments