ค่ายคณิตศาสตร์

         เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิต มมส. ได้นำอาจารย์และนักเรียนจำนวน 34 คนไปออกค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ณ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.3-ป.6) ในชุมนุมคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ
จุดประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
     3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
     4. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
การจัดกิจกรรม ได้ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ดังนี้
         ฐานที่ 1     คณิตศาสตร์ศิลป์ (การพับกระดาษ)
         ฐานที่ 2     เกมล่าตัวเลข
         ฐานที่ 3     คู่ฉันอยู่ไหน
         ฐานที่ 4     คณิตคิดเลขเร็ว
         ฐานที่ 5     180 IQ
 
 
Comments