กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



รางวัลของคนเก่ง
 
  
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
เกียรติบัตร  ครู  นักเรียน


EIS OF MATH DEPARTMENT

สวยไหมครับ


 ( ตัวอย่างข้อสอบ  PAT)
 ข้อ รายละเอียด  หมายเหตุ 
 1


 PAT1
มีนาคม 59
 2