แบบฝึกหัด เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

แบบฝึกหัด เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

จงวง ล้อมรอบตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

ตัวประกอบทั้งหมดของ  8  คือข้อใด

ก.  1, 2, 4, 8

ข.  2, 4, 8

ค.  1, 4, 8

ง.  1, 2, 8

จำนวนนับใดที่มี  2  เป็นตัวประกอบ

ก.  3                         ข.  6

ค.  9                         ง.  11

จำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ

ก.  1                         ข.  3

ค.  4                         ง.  8

ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ  96

ก.  96 = 3 ´ 32

ข.  96 = 3 ´ 8 ´ 4

ค.  96 = 6 ´ 16

ง.  96 = 3 ´ 2 ´ 2 ´ 2 ´ 2 ´ 2

ตัวประกอบเฉพาะของ  14  คือข้อใด

ก.  1, 2                     ข.  3, 4

ค.  2, 7                     ง.  3, 8

ข้อใดเป็นตัวประกอบร่วมของ 4 และ 6

ก.  1, 2                     ข.  1, 4

ค.  1, 6                     ง.  1, 3

ห.ร.ม.  ของ  20  และ  40  คือข้อใด

ก.  40                       ข.  30

ค.  20                       ง.  10

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ค.ร.น.  ของ  9  และ  12  คือข้อใด

ก.  48

ข.  36

ค.  24

ง.  12

ป.6  ห้องที่ 1 มีนักเรียน 36 คน ห้องที่ 2      มีนักเรียน 30 คน  ห้องที่ 3 มีนักเรียน 42 คน ต้องการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน ให้แต่ละกลุ่มได้มีนักเรียนมากที่สุด  และไม่เหลือเศษ แต่ละห้องจะมีนักเรียนกลุ่มละกี่คน

ก.  4  คน

ข.  5  คน

ค.  6  คน

ง.  7  คน

สถานีรถไฟแห่งหนึ่ง  มีรถไฟธรรมดาออกจากสถานีทุกๆ 30 นาที รถไฟด่วนออกทุกๆ 45 นาที และรถไฟด่วนพิเศษออกทุกๆ        1 ชั่วโมง  ถ้ารถไฟทั้งสามประเภทออกพร้อมกันเวลา 7.00 น. ครั้งต่อไปรถไฟ     ทั้งสามประเภทจะออกพร้อมกันเวลาใด

ก.  8.00 น.

ข.  9.00 น.

ค.  10.00 น.

ง.  11.00 น.

 

                          

Comments