Página principal

Aquest és un robot que es controla mitjançant un circuit de control, que presenta un diagrama de blocs com el de la figura:Funcionament general:

Un circuit d’alimentació proporciona la tensió.Aquest és un robot que es controla mitjançant un circuit de control, que presenta un diagrama de blocs com el de la figura: de 5 V necessària pel circuit de control. Aquest circuit de control, està basat en un microcontrolador PICAXE 28 X. Uns sensors fotoelèctrics de reflexió associats al circuit de control, informen aquest de l’existència o no de línia. També existeixen uns sensors de distència, tant analògics com digitals, destinats a lliurar al circuit de control la informació necessària per tal de saber si existeixen o no objectes al voltant del robot, així com la distància a que aquest objectes es troben. Finalment, el microcontrolador dóna a un driver de potència destinat a controlar els motorsels senyals necessaris per tal de que aquest girin en un o altra sentit.